Готовый кроссворд по менеджменту - на тему "Органiзацiя як система (укр.)"

 
По горизонтали
4. Реакцiя системи на подразник
8. Обєднання частин в єдине цiле
9. Можливiсть видiлення елементiв системи i розподiл мiж ними ролей
11. Вид аналiзу Чинники якого зовнiшнього та внутрiшнього середовища, згрупованi i ранжованi за рiвнем важливостi з використанням експертних оцiнок
По вертикали
1. Вплив керуючої пiдсистеми на керовану, спрямоване на збереження основних якостей системи
2. Пiдсистема, вплив якої визначає i обумовлює поведiнку iншої пiдсистеми
3. Теорiя, що пояснювала деякi закономiрностi авторегулювання в бiологiї, фiзицi i технiцi
5. Властивiсть стiйкостi, завдяки якому система завжди прагне вiдновити порушену рiвновагу, компенсуючи змiни, що виникають пiд впливом зовнiшнiх факторiв
6. Система, яка складається iз сукупностi упорядкованих, взаємоповязаних, взаємодiючих частин цiлого
7. Наявнiсть якiсно нових властивостей цiлого, що вiдсутнi в його складових частин
10. Органiзована множина взаємоповязаних компонентiв та елементiв, що взаємодiють мiж собою й зовнiшнiм середовищем у процесi досягнення поставленої метиПохожие категории кроссвордов

1.
Органiзацiя виробництва (укр.)
2.
Податкова система (укр.)
3.
Банкiвська система (укр.)
4.
Налоговая система
5.
Аудит (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По менеджменту - Органiзацiя як функцiя управлiння (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Органiзацiя грошових розрахункiв (укр.)
3.
По предмету Операцiйний менеджмент (укр.) - Органiзацiя потокового виробництва (укр.)
4.
По предмету Мiжнародне право (укр.) - Органiзацiя Європейський Союз (ЄС) (укр.)
5.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Органiзацiя мiжнародних перевезень (укр.)


Кроссворды по менеджменту
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы