Готовый кроссворд по менеджменту - на тему «Органiзацiя як система (укр.)»

 
По горизонтали
2. Вид аналiзу Чинники якого зовнiшнього та внутрiшнього середовища, згрупованi i ранжованi за рiвнем важливостi з використанням експертних оцiнок
4. Реакцiя системи на подразник
7. Теорiя, що пояснювала деякi закономiрностi авторегулювання в бiологiї, фiзицi i технiцi
10. Можливiсть видiлення елементiв системи i розподiл мiж ними ролей
По вертикали
1. Обєднання частин в єдине цiле
3. Пiдсистема, вплив якої визначає i обумовлює поведiнку iншої пiдсистеми
5. Властивiсть стiйкостi, завдяки якому система завжди прагне вiдновити порушену рiвновагу, компенсуючи змiни, що виникають пiд впливом зовнiшнiх факторiв
6. Вплив керуючої пiдсистеми на керовану, спрямоване на збереження основних якостей системи
8. Наявнiсть якiсно нових властивостей цiлого, що вiдсутнi в його складових частин
9. Система, яка складається iз сукупностi упорядкованих, взаємоповязаних, взаємодiючих частин цiлого


Похожие категории кроссвордов:

1.
Органiзацiя бiзнесу (укр.)
2.
Органiзацiя виробництва (укр.)
3.
Податкова система (укр.)
4.
Банкiвська система (укр.)
5.
Налоговая система

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Органiзацiя грошових розрахункiв (укр.)
2.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Органiзацiя пiдприємницької дiяльностi (укр.)
3.
По предмету Мiжнародне право (укр.) - Органiзацiя Європейський Союз (ЄС) (укр.)
4.
По предмету Операцiйний менеджмент (укр.) - Органiзацiя потокового виробництва (укр.)
5.
По менеджменту - Органiзацiя як функцiя управлiння (укр.)


Кроссворды по менеджменту

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы