Готовый кроссворд по предмету Пiдприємство (укр.) - на тему "Органiзацiя дiяльностi пiдприємств з iноземним капiталом (укр.)"

 
По горизонтали
3. Для iноземних суб'єктiв господарювання на територiї України запроваджується … … режим
4. Господарська операцiя, яка передбачає придбання основних фондiв, нематерiальних активiв, корпоративних прав та цiнних паперiв в обмiн на кошти або майно
8. Оцiнка майнових iнвестицiй здiйснюється в iноземнiй …валютi на мiжнародних ринкових цiн
9. Основою регулювання питань органiзацiї та функцiонування пiдприємств з iноземним капiталом в рамках ЄС становить … договiр
10. Повна заборона торгiвлi з певною країною, що запроваджується переважно з полiтичних мотивiв.
11. Глобальна, вiдкрита, унiверсальна, багатофункцiональна, мiждержавна органiзацiя до складу якої входять понад 185 країн.
12. Фiнансовий центр, що залучає iноземний капiтал через надання спецiальних податкових та iнших пiльг iноземним капiталам
По вертикали
1. Найадекватнiша форма пiдприємства для здiйснення офшорного бiзнесу
2. Мiнiстерство економiки з питань якої iнтеграцiї здiiйснює заходи нетарифного регулювання ЗЕД
5. Якими iншими словами можна назвати "тарифнi" методи регулювання
6. Унiтарне або корпоративне пiдприємство створене за Законом України, що дiє виключно на основi власностi iноземцiв
7. Метою дiяльностi якого банкує сприяння мiжнародному спiвробiтництву у валютнiй сферi, регулювання валютно-розрахуноквих вiдносинПохожие категории кроссвордов

1.
Органiзацiя виробництва (укр.)
2.
Фiнанси пiдприємств (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Географiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - Управлiння капiталом пiдприємств (укр.)
2.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Органiзацiя пiдприємницької дiяльностi (укр.)
3.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Управлiння капiталом у корпорацiї. Основнi елементи регулювання господарської дiяльностi корпорацiї (укр.)
4.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння капiталом торговельного пiдприємства (укр.)
5.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння позиковим капiталом на торговельному пiдприємствi (укр.)


Кроссворды по предмету Пiдприємство (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы