Готовый кроссворд по предмету Пiдприємство (укр.) - на тему «Iнновацiї в пiдприємництвi (укр.)»

 
По горизонтали
5. Якi органiзацiї створюються, коли обрана стратегiя робить упор на одержання високоякiсного результату по великiй кiлькостi проектiв в сферi високих технологiй
6. Компактно розташований комплекс, функцiонування якого засновано на комерцiалiзацiї науково-технiчної дiяльностi
8. Спецiально створений комплекс в одному регiонi, бiля центру наукових iдей, що включає фiрми i заснування, що охоплюють повний iнновацiйний цикл
12. Механiзм забезпечення пiдвищеної вiддачi введених у дiю активiв (ресурсiв) з допомогою спецiальних прийомiв контрольного супроводу регульованих процесiв
14. Випуск товарiв сполучення в портфелi товарiв, що удосконалюються в результатi впровадження рiзноманiтних видiв iнновацiй
16. Нововведення, якого було ранiше
19. Який метод дозволяє проаналiзувати сформовану тенденцiю попиту на основнi товари i спрогнозувати ситуацiю на перспективу
По вертикали
1. Дiяльнiсть iнновацiйного пiдприємства неминуче повязанi з виникненням
2. Австрiйський (пiзнiше американський) учений, який написав Теорiю економiчного розвитку
3. Процес одержання ранiше не вiдомих даних чи спостереження ранiше невiдомого явища природи
4. Яка органiзацiя займається управлiнням якостi сервiсу продукцiї вiд виготовлювача до її споживача
7. Який рiвень персоналу значною мiрою визначає застосування тiєї чи iншої стилю управлiння
9. Низька наполегливiсть, вiдсутнiсть прагнення для пошуку шляхiв спiвробiтництва знесогласними членами колективу - це стиль
10. Перманентна (тобто стала) сила розвитку людського суспiльства, продуктiв своєї дiяльностi та науково-технiчного прогресу загалом
11. Для формування попиту пiдприємству-виготовлювачу iнновацiйної продукцiї необхiдно знати чинники, що впливають на розмiр i характер попиту, якi називаються
13. До якого попиту вiдносять попит на товари, шкiдливi для здоровя
15. Прагнення реалiзувати свої пiдходи до проведення змiни у тiй ж мерi, як i до встановлення вiдносини кооперування знесогласними елементами колективу - це стиль
17. Чинник, що прямо впливає на характер попиту: чим вони вище, тим бiльше попит
18. Тимчасове обєднання крупних фiрм у рамках мiжфiрмової кооперацiї, що передбачає спiльне фiнансування


Похожие категории кроссвордов:

1.
Естетика (укр.)
2.
Фармакологiя (укр.)
3.
Эстетика (укр.)
4.
Агробiзнес (укр.)
5.
Информатика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Iнвестування (укр.) - Iнновацiї (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по Пiдприємство (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы