Готовый кроссворд по предмету Пiдприємство (укр.) - на тему "Iнновацiї в пiдприємництвi (укр.)"

 
По горизонтали
5. Механiзм забезпечення пiдвищеної вiддачi введених у дiю активiв (ресурсiв) з допомогою спецiальних прийомiв контрольного супроводу регульованих процесiв
9. Спецiально створений комплекс в одному регiонi, бiля центру наукових iдей, що включає фiрми i заснування, що охоплюють повний iнновацiйний цикл
11. Австрiйський (пiзнiше американський) учений, який написав Теорiю економiчного розвитку
13. Випуск товарiв сполучення в портфелi товарiв, що удосконалюються в результатi впровадження рiзноманiтних видiв iнновацiй
15. Нововведення, якого було ранiше
19. Який метод дозволяє проаналiзувати сформовану тенденцiю попиту на основнi товари i спрогнозувати ситуацiю на перспективу
По вертикали
1. Процес одержання ранiше не вiдомих даних чи спостереження ранiше невiдомого явища природи
2. Низька наполегливiсть, вiдсутнiсть прагнення для пошуку шляхiв спiвробiтництва знесогласними членами колективу - це стиль
3. Тимчасове обєднання крупних фiрм у рамках мiжфiрмової кооперацiї, що передбачає спiльне фiнансування
4. Який рiвень персоналу значною мiрою визначає застосування тiєї чи iншої стилю управлiння
6. Перманентна (тобто стала) сила розвитку людського суспiльства, продуктiв своєї дiяльностi та науково-технiчного прогресу загалом
7. Для формування попиту пiдприємству-виготовлювачу iнновацiйної продукцiї необхiдно знати чинники, що впливають на розмiр i характер попиту, якi називаються
8. Компактно розташований комплекс, функцiонування якого засновано на комерцiалiзацiї науково-технiчної дiяльностi
10. Яка органiзацiя займається управлiнням якостi сервiсу продукцiї вiд виготовлювача до її споживача
12. До якого попиту вiдносять попит на товари, шкiдливi для здоровя
14. Прагнення реалiзувати свої пiдходи до проведення змiни у тiй ж мерi, як i до встановлення вiдносини кооперування знесогласними елементами колективу - це стиль
16. Чинник, що прямо впливає на характер попиту: чим вони вище, тим бiльше попит
17. Дiяльнiсть iнновацiйного пiдприємства неминуче повязанi з виникненням
18. Якi органiзацiї створюються, коли обрана стратегiя робить упор на одержання високоякiсного результату по великiй кiлькостi проектiв в сферi високих технологiйПохожие категории кроссвордов

1.
Анестезiологiя (укр.)
2.
Этика (укр.)
3.
Географiя (укр.)
4.
Психодiагностика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Iнвестування (укр.) - Iнновацiї (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По - Лiнгвiстика (укр.)
4.
По медицине - Свiтлолiкування (укр.)
5.
По предмету Правознавство (укр.) - Законодавство (укр.)


Кроссворды по предмету Пiдприємство (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы