Готовый кроссворд по предмету Пiдприємство (укр.) - на тему "Стратегiя пiдприємства (укр.)"

 
По горизонтали
3. Середовище безпосереднього впливу на пiдприємство, тобто це учасники ринку, якi контактують з пiдприємством напряму
4. Означає конкретизацiю цiлей бiльш високого рiвня в цiлi нижчого рiвня та доведення їх до кожного виконавця. Тобто йдеться про рангування, декомпозицiю цiлей
6. Можливi варiанти розвитку пiдприємства чи соб в рамках кожної iз трьох базових корпоративних стратегiй: зростання, стабiлiзацiї, скорочення
8. Демонструє залежнiсть мiж обсягами виробництва i витратами на нього i засвiдчує, що витрати на виробництво одиницi продукцiї (собiвартiсть) знижуються на 20 % кожного разу, коли обсяг виробництва подвоюється
9. Якiсна мета, задля якої iснує органiзацiя у ринковiй соцiально-орiєнтованiй економiцi
10. Графiчне зображення взаємозв’язку i пiдпорядкованостi цiлей, що вiдображає розподiл мiсiї i мети на цiлi, пiдцiлi, завдання та окремi дiї
12. Фiзичнi i юридичнi особи, якi зацiкавленi у розвитку даного
13. Означає оцiнку стану пiдсистем i елементiв цього середовища, їх взаємодiю i системний вплив на рiвень, ефективнiсть виробництва i конкурентоспроможнiсть пiдприємства, та виявлення його сильних i слабких сторiн
15. Детально вiдпрацьованi основнi напрямки реалiзацiї стратегiї пiдприємства. Наприклад: програма впровадження
17. Аналiтична робота по визначенню цiлей, яких пiдприємство має досягти за певний промiжок часу та способiв їх досягнення
19. Це iнтегрована частина управлiння, що дає змогу усвiдомити майбутнє, керуючись наявною та бажаною позицiєю, способом життя пiдприємства, якi є основними настановами процесу мислення, iнтелектуальних робiт, що зумовлюють процеси, процедури, технологiю та змiст рiшень
20. Ефект сумiсної дiяльностi вищий вiд суми ефектiв складових частин, якщо б вони працювали окремо. В дiловiй зарубiжнiй лiтературi дане поняття називають ефектом 2+2=5 для того, щоб пiдкреслити, що пiдприємство шукає таку комбiнацiю бiзнесiв, при якiй ефект вiд iнтеграцiйної суми (портфеля) бiльший, нiж проста сума ефектiв складових частин
21. За орiєнтованiстю цiлi можуть подiлятися на промiжнi i …
По вертикали
1. Якi полiтичнi цiнностi органiзацiї можуть виступати
2. Стратегiя пiдприємства визначає загальний напрямок його дiяльностi, формується його вищим керiвництвом
3. Складається з елементiв-факторiв непрямої дiї. Тобто вони переважно прямо не пов’язанi з конкретним пiдприємством, зате створюють певне сприятливе чи несприятливе середовище для його господарсько-бiзнесової дiяльностi
5. Погляд вищого керiвництва пiдприємства на те, якою може чи має бути органiзацiя (пiдприємство) за найсприятливiшого збiгу обставин
7. Що установлюються вiдповiдно до прийнятої мiсiї на основi iснуючих у фiрмi цiнностей, традицiй, установок, на якi зорiєнтоване вище керiвництво
11. Спiвiснування i боротьба товаровиробникiв та iнших суб’єктiв ринкового середовища за досягнення максимальних прибуткiв i iнших цiлей шляхом задоволення рiзноманiтних потреб споживачiв, сповна використовуючи при цьому власнi сильнi сторони i можливостi зовнiшнього середовища
12. Означає подiл ринку на певнi групи покупцiв зi схожими параметрами (доходи, вiк, звички, географiчне положення,
14. За орiєнтованiстю цiлi можуть подiлятися на промiжнi i …
16. Основнi форми реалiзацiї стратегiї пiдприємства, тобто це проблемнi завдання, замисли, що конкретизують стратегiю пiдприємства з досить детальним обґрунтуванням необхiдних параметрiв, засобiв, графiкiв виконання, визначенням конкретних виконавцiв та оформлення їх у виглядi органiзацiйно-правових i розрахунково-фiнансових документiв
18. Вимога, якiй повинна вiдповiдати цiльПохожие категории кроссвордов

1.
Звiтнiсть пiдприємства (укр.)
2.
Економiка пiдприємства (укр.)
3.
Економiка торговельного пiдприємства (укр.)
4.
Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - Фiнансова стратегiя пiдприємства (укр.)
2.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Стратегiя дiяльностi торговельного пiдприємства та її обґрунтування. (укр.)
3.
По предмету Стратегiчне управлiння (укр.) - Стратегiя як системний пiдхiд до управлiння перспективним розвитком пiдприємства (укр.)
4.
По - Основнi виробничi фонди промислового пiдприємства. Оборотнi засоби пiдприємства. (укр.)
5.
По менеджменту - Стратегiя управлiння (укр.)


Кроссворды по предмету Пiдприємство (укр.)
Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы