Готовый кроссворд по предмету Стратегiчне управлiння (укр.) - на тему "Стратегiя як системний пiдхiд до управлiння перспективним розвитком пiдприємства (укр.)"

 
По горизонтали
2. Характеристики, властивостi товару або марки, якi утворюють для органiзацiї певнi переваги над прямими конкурентами - це … переваги органiзацiї
4. Стратегiя, метою якої є задовольнити потреби вибраного цiльового сегмента краще, нiж конкуренти - це стратегiя …
7. Стратегiя, метою якої є надання продукту-товару вiдмiнних якостей, важливих для покупця i якi вiдрiзняють даний товар вiд пропозицiй конкурентiв - це стратегiя
По вертикали
1. Iнвестицiйна операцiя, пов’язана з удосконаленням i приведенням виробництва у стан, який вiдповiдає сучасному рiвню здiйснення технологiчних та iнших процесiв, що використовуються пiдприємством в процесi дiяльностi - це
3. Полiпшення технологiї, i удосконалювання способiв i методiв ведення справ включає
5. Процес формування генерального перспективного напрямку розвитку пiдприємства на основi визначення якiсно нових цiлей, узгодження внутрiшнiх можливостей пiдприємства з умовами зовнiшнього середовища та розробка комплексу заходiв, якi забезпечують їх досягнення - це
6. План управлiння окремою сферою дiяльностi органiзацiї для завоювання сильних довгострокових конкурентних позицiй - це стратегiя …
7. Здатнiсть забезпечити покупця унiкаль¬ною i бiльшою цiннiстю у виглядi нової якостi товару, особливих споживчих властивостей чи пiсляпродажного обслуговування

Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы