Готовый кроссворд по предмету Стратегiчне управлiння (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
1. Невiдповiднiсть мiж бажаним, вiдображеним у цiлях, станом об’єкта управлiння та його поточним станом, що склався на певний перiод часу, а також труднощi, невирiшенi завдання, вузькi мiсця, якi спостерiгаються в його функцiонуваннi
7. Поєднання групи слабо залежних мiж собою, рiзних за спрямованiстю дiяльностi органiзацiйних формувань, що мають загальний орган управлiння, належать одному власниковi
9. Рiвень спiвробiтництва мiж частинами органiзацiї, який забезпечує досягнення стратегiчних цiлей у межах вимог з боку зовнiшнього середовищарiвень спiвробiтництва мiж частинами органiзацiї, який забезпечує досягнення стратегiчних цiлей у межах вимог з боку зовнiшнього середовища
12. Суперництво мiж товаровиробниками за найкращi, економiчно бiльш вигiднi умови виробництва та реалiзацiї продукцiї
13. Визначення основних довгострокових цiлей та завдань пiдприємства, прийняття курсу дiй i розподiлу ресурсiв, необхiдних для досягнення поставлених цiлей
14. Метод розкриття структури системи, коли за однiєю ознакою її подiляють на окремi складовi
18. Процес проникнення в новi сфери дiяльностi, що ранiше не були характернi для пiдприємства
22. Ефект системної цiлiсностi, що полягає в отриманнi додаткових результатiв, якi перевищують суму ефектiв дiяльностi елементiв до включення їх до системи
23. Сума, яку споживач готовий сплатити за те, що йому поставляють
По вертикали
1. Корисна властивiсть, що виявляється тодi, коли об’єкт, потенцiал якого є предметом дослiджень, здiйснює певну дiяльнiсть, спрямовану на досягнення установлених цiлей
2. Фiзичний вплив здатностi задовольнити особливу потребу певної групи споживачiв
3. Будь-якi процеси або явища, що перешкоджають руху пiдприємства чи органiзацiї в напрямку досягнення своїх мiсiї та цiлей
4. Альтернативи, що їх може використати пiдприємство для досягнення стратегiчних цiлей (результатiв)
5. Ступiнь деталiзацiї ринку, згiдно з обраними критерiями
6. Процес порiвняння продуктiв (товарiв), виробничих процесiв, методiв, форм та систем управлiння, iнших характеристик органiзацiї в цiлому та її окремих частин (пiдсистем) з подiбними елементами виробничо-управлiнського типу iнших органiзацiй
8. Система грошових вiдносин, що виникають на всiх стадiях розвитку органiзацiїсистема грошових вiдносин, що виникають на всiх стадiях розвитку органiзацiї
9. Довгострокове вкладення капiталу у який-небудь об’єкт iнвестування з метою отримання прибуткiв
10. Система формування у працiвникiв пiдприємства спонукальних мотивiв до активної та ефективної дiяльностi
11. Довгостроковий процес, внаслiдок якого вiдбуваються змiни в цiльових настановах пiдприємства та створюються умови для його подальшого розвитку при подоланнi кризової ситуацiї
15. Вiдкрита соцiально-економiчна система, що дiє, змiнюється, розвивається та перебудовується в динамiчному середовищi
16. Органiчна структура з малим ступенем формалiзацiї поведiнки та високим рiвнем горизонтальної спецiалiзацiї робiтникiв, згiдно з їх фахом
17. Одна з характеристик великої кiлькостi явищ, котрi розглядає теорiя i практика менеджменту
19. Закупiвля у пiдприємства-постачальника або продаж бiльшостi продукцiї фiрмi, в якiй пiдприємство має певну частку капiталу, наприклад, у виглядi акцiй
20. Передбачення напрямкiв та тенденцiй розвитку процесу, об’єкта або явища
21. Узагальнене та опосередковане пiзнання свiту у процесi практичної та теоретичної дiяльностi iндивiда, засiб творчостi особистостi

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы