Готовый кроссворд по предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - на тему "Фiнансова стратегiя пiдприємства (укр.)"

 
По горизонтали
1. Складова планового бюджету в якiй здiйснюється групування коштiв за їх складом i розмiщенням та джерелами надходження
2. Горизонт планування фiнансової стратегiї
4. Фiнансова … - це спосiб найефективнiших шляхiв реалiзацiї пiдприємством довгострокових цiлей фiнансової дiяльностi, усунення суперечностей мiж потребою у фiнансових результатах i можливостями їх формування
5. Фiнансування, яке передбачає безоплатне надання бюджетних засобiв пiдприємствам (установам, органiзацiям) на здiйснення i розвиток їхньої дiяльностi
7. Кредити, наданi пiдприємству для фiнансування його дiяльностi на умовах повернення в зазначений термiн
8. Яка полiтика пiдприємства визначає вибiр оптимального спiввiдношення мiж розмiрами частки доходу, що направляється на дивiденди (споживання) i часткою доходiв, що направляється на iнвестування (на нагромадження капiталу)
9. Цiльове джерело фiнансування. Може бути … нагромадження, … оплати працi i т. д
10. Фiнансова полiтика, в основi якої пiдприємство розраховує тiльки на власнi фiнансовi ресурси
11. Функцiя суб’єкта фiнансового менеджменту, що забезпечує обєднання людей, що спiльно реалiзують фiнансову програму на базi якихось правил i процедур
13. Дiяльнiсть-це сукупнiсть операцiй з придбання та пподажу необоротних активiв, а також короткострокових фiн iнвестицiй, що не є еквiвалентами грошових коштiв
14. Фiнансовий документ, який вiдбиває в грошовiй формi усю виробничо-господарську дiяльнiсть пiдприємства
16. Фiнансова стратегiя, яка охоплює усi валовi доходи i надходження засобiв i усi валовi витрати
17. Сукупнiсть методiв фiнансового менеджменту на пiдриємствi, якi здiйснюється в короткостроковому перiодi i враховуєють фактори, якi дiють у цей час
19. … фiнансового менеджменту – це система основних елементiв, якi регулюють процес управлiння фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства
21. Один з принципiв розробки фiнансової стратегiї
По вертикали
1. Оперативний фiнансовий план короткострокового перiоду, що розробляється на термiн до 1 року та вiдображає доходи i витрати фiнансових ресурсiв у процесi фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства
3. Фiнансова стратегiя, яка визначає дiяльнiсть пiдприємства, його взаємини з бюджетами всiх рiвнiв, утворення i використання доходу пiдприємства, розмiр потреб i джерел фiнансування на певний строк
6. Узгодженiсть роботи всiх ланок системи управлiння, апарату управлiння i спецiалiстiв у фiнансовому менеджментi
9. Процес утворення (видiлення) i витрати коштiв (фiнансiв) на виконання конкретних заходiв чи робiт (наприклад, на капiтальне будiвництво i ремонт, придбання устаткування, створення нової технiки, науково-дослiднi i дослiдно-конструкторськi роботи i т. д.)
11. Останнiй етап процесу роробки фiнансової стратегiї
12. Бюджет, який визначає кiлькiсть сировини i матерiалiв по видах для реалiзацiї стратегiї
15. Як називаються фактори, що впливають на формування фiнансової полiтики пiдприємства та включають: фактори часу, iнфляцiю, ризики
17. Який тип полiтики фiнансування оборотних активiв передбачає, що за рахунок власного та довгострокового позиченого капiталiв повинна фiнансуватися постiйна частина оборотних активiв
18. Що є результатом перспективного фiнансового планування
20. Автор концепцiї базової системи бiзнесу, яка вiдображає чисельнi динамiчнi взаємозвязки мiж основними управлiнськими рiшеннями, стратегiями, типами фiнансової полiтики та рухом фондiвПохожие категории кроссвордов

1.
Звiтнiсть пiдприємства (укр.)
2.
Економiка пiдприємства (укр.)
3.
Економiка торговельного пiдприємства (укр.)
4.
Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.)
5.
Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Стратегiя пiдприємства (укр.)
2.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Стратегiя дiяльностi торговельного пiдприємства та її обґрунтування. (укр.)
3.
По предмету Стратегiчне управлiння (укр.) - Стратегiя як системний пiдхiд до управлiння перспективним розвитком пiдприємства (укр.)
4.
По - Основнi виробничi фонди промислового пiдприємства. Оборотнi засоби пiдприємства. (укр.)
5.
По менеджменту - Стратегiя управлiння (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнансовий менеджмент (укр.)
Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы