Готовый кроссворд по предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
1. Цiнний папiр, що пiдтверджує безумовне грошове зобовязання боржника сплатити у встановлений термiн вказану суму грошей власнику даного паперу
6. … фiнансового менеджменту – це система основних елементiв, якi регулюють процес управлiння фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства.
10. Вкладення капiталу в обєкти пiдприємницької дiяльностi з метою одержання прибутку
12. Система пiдходiв, принципiв та методiв розробки, прийняття та реалiзацiї управлiнських рiшень з питань фiнансово-господарської дiяльностi суб'єкта господарювання.
15. Вид фiнансового планування обмежене перiодом, здiйснюється протягом року поквартально, пов’язане з визначенням фiнансових ресурсiв, їх надходженням i використанням, при цьому кiлькiсть показникiв менше порiвняно з оперативним плануванням
19. Цiнний папiр, що свiдчить про внесення її власником грошових коштiв, та пiдтвердних обовязок емiтента вiдшкодувати йому номiнальну вартiсть цього цiнного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фiксованого вiдсотка
23. Вид фiнансового планування пов’язане з визначенням фiнансових ресурсiв на перспективу, тiсно пов’язане з прогнозуванням фiнансових показникiв.
24. Перевищення зобовязань пiдприємства над його активами в результатi тривалої збиткової дiяльностi
По вертикали
2. Система заходiв щодо фiнансового оздоровлення пiдприємства
3. Фiнансова … - це спосiб найефективнiших шляхiв реалiзацiї пiдприємством довгострокових цiлей фiнансової дiяльностi, усунення суперечностей мiж потребою у фiнансових результатах i можливостями їх формування.
4. Бiржовий дилер на фондовому, валютному або товарному ринку, що укладає спекулятивнi угоди в розрахунку на майбутнє зниження цiн на обєкт угоди
5. Вид фiнансового планування, яке пов’язане з надходженням i використанням валових грошових потокiв, характеризуеться великою кiлькiстю показникiв, якi враховуються i обмеженою перiодичнiстю складання
7. Метод страхування цiнового ризику по операцiях на бiржi шляхом проведення протилежних операцiй з рiзними видами бiржових контактiв
8. Здатнiсть пiдприємства своєчасно розраховуватися за своїми фiнансовими зобовязаннями
9. Допуск цiнних паперiв до офiцiйного котирування на фондовiй бiржi пiсля ретельної оцiнки її iнвестицiйних якостей
11. Присвоєння певного класу в процесi оцiнки характеристик окремих обєктiв в упорядкованому їх ряду
12. Об'єктом фiнансового менеджменту є … дiяльнiсть суб'єктiв господарювання.
13. Процес приведення умов конкретного кредитного договору у вiдповiднiсть з середнiми умовами купiвлi-продажу кредитних iнструментiв на грошовому ринку
14. Реальний грошовий обiг, тобто економiчний процес, який викликає рух вартостi, що супроводжується певним потоком грошових платежiв та розрахункiв є … основою фiнансового менеджменту
16. Встановлена в судовому порядку фiнансова неспроможнiсть пiдприємства
17. Плата за користування позиковим капiталом у всiх його формах
18. Здатнiсть окремих видiв майнових цiнностей бути швидко конверсiруемих в грошову форму без втрати своєї поточної вартостi
20. Крива залежностi мiж рiвнем ставок оподаткування та сумою податкових надходжень до бюджету
21. Загальна вартiсть засобiв у грошовiй, матерiальнiй i нематерiальнiй формах, авансованих у формування активiв пiдприємства
22. Система безготiвкових розрахункiв, заснована за залiку взаємних фiнансових вимог i зобовязань

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы