Готовый кроссворд по предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - на тему "Грошовий потiк (укр.)"

 
По горизонтали
5. Однiєю з функцiй фiнансового менеджменту є розробка фiнансової … пiдприємства
7. Система пiдходiв, принципiв та методiв розробки, прийняття та реалiзацiї управлiнських рiшень з питань фiнансово-господарської дiяльностi субєкта господарювання
10. Це найбiльш лiквiднi активи, якi в певному розмiрi повиннi постiйно бути присутнiм в складi оборотних коштiв, iнакше пiдприємство буде визнане неплатоспроможним
По вертикали
1. Ключовий показник органiзацiї фiнансовий результат
2. Всi фактори, що впливають на формування грошових потокiв, можна роздiлити на зовнiшнi i
3. Фiнансовий менеджмент безпосередньо повязаний з … менеджментом
4. …дiяльнiсть-це сукупнiсть операцiй з придбання та пподажу необоротних активiв, а також короткострокових фiн iнвестицiй, що не є еквiвалентами грошових коштiв
6. Науково обгрунтоване передбачення ймовiрного розвитку подiй або явищ на майбутнє на основi статистичних соцiологiчним економiчних та iнших дослiджень
7. Обєктом фiнансового менеджменту є … дiяльнiсть субєктiв господарювання
8. Побудова системи управлiння грошовими потоками пiдприємства базується на скiлькох принципах
9. Яка служба є субєктом управлiння грошовими потоками

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы