Готовый кроссворд по предмету Грошi та кредит (укр.) - на тему "Грошовий ринок (укр.)"

 
По горизонтали
2. Обєктом оперування на ринку виступають не самi грошi, а право на тимчасове їх використання на умовах зворотностi, строковостi та … позик
4. Цiною товару, що продається i купується на ринку є … процент
8. Український дослiдник, який розглядав грошовий ринок як самостiйний механiзм, на базi якого формуються i урiвноважуються попит на грошi та пропозицiя грошей
11. Вiдсоток, який визначає первинну цiну, яку мають грошi на початковому етапi надходження на грошовий ринок
14. Частина ринку позикових капiталiв, де здiйснюються переважно короткостроковi (вiд одного дня до одно­го року) депозитно-позиковi операцiї, що обслуговують головним чином рух оборотного капiталу фiрм, короткострокових ресурсiв банкiв, установ, держави i приватних осiб
18. … вiдсоток є нормою доходу, яку Центральний банк стягує iз комерцiйних банкiв за позики, виданi пiд заставу комерцiйних векселiв
20. Операцiя щодо переказу коштiв з одного рахунка на iнший
24. Безумовний письмовий наказ, адресований одною особою (векселедавцем) iншiй особi (платнику) i пiдписаний особою, яка видала вексель, про виплату на вимогу або на визначену дату суми грошей третьому учаснику (одержувачу), за його наказом або предявнику - це … вексель
По вертикали
1. Яку назву мають посередники в операцiях з продажу грошей, такi як банки, фiнансовi компанiї, страховi компанiї, пенсiйнi фонди, тощо
3. Норма доходу, яку виплачують банки своїм клiєнтам за їхнiми депозитами-це … вiдсоток
5. Короткостроковi борговi зобовязання фiнансових та нефiнансових корпорацiй, подiбнi до простих векселiв - … папери
6. Взаємозвязок мiж грошовою базою та грошовою масою характеризує грошовий …
7. Новi учасники ринку грошового ринку
9. Грошовi доходи субєктiв, не використанi на задоволення поточних потреб
10. Частина ринку грошей, де тимчасово вiльнi грошовi ресурси одних кредитних установ залучаються iншими i взаєморозмiщуються мiж ними переважно у формi мiжбанкiвських депозитiв- це … ринок
12. Пiдхiд до вивченна попиту на грошi, застосований Кейнсом - теорiя переваг …
13. Картка, що видається органiзацiї, яка на основi такої картки може видати iндивiдуальнi картки вибраним особам (керiвникам або просто цiнним спiвробiтникам), їм вiдкриваються персональнi рахунки, «привязанi» до корпоративного карткового рахунку
15. Головнi учасники ринку грошей, якi постiйно або змiнно можуть виступати в якостi продавцiв, покупцiв або посередникiв
16. Ринок, на якому вiдбувається купiвля та продаж: цiнних паперiв (короткострокових зобовязань держави) центральним банком
17. Ринок цiнних паперiв – де вiдбувається купiвля-продаж (обiг) цiнних паперiв, випущених ранiше
19. Цiнний папiр. один з головних джерел фiнансування дефiциту державного бюджету, для бiльшостi розвинених країн
21. Зобовязання, за якими продавцю грошей надають право участi в управлiннi грошима, якi вiн продав
22. Ринок на якому купуються грошовi кошти на тривалий час - ринок …
23. Господарська операцiя, яка передбачає придбання основних фондiв, нематерiальних активiв, корпоративних прав та цiнних паперiв в обмiн на кошти або майно
24. Ринок … капiталу охоплює вiдносини акумулювання й купiвлi-продажу середньострокових i довготермiнових кредитiв i фiнансових активiв строком використання понад один рiк, якi обмiнюються за альтернативною вартiстю, що вимiрюється нормою позикового вiдсоткуПохожие категории кроссвордов

1.
Ринок (укр.)
2.
Фiзика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - Грошовий потiк (укр.)
2.
По предмету Экономика (укр.) - Ринок (укр.)
3.
По предмету Макроекономiка (укр.) - Ринок працi (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовий ринок (укр.)
5.
По предмету Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП) - Iпотечний ринок (укр.)


Кроссворды по предмету Грошi та кредит (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы