Готовый кроссворд по предмету Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП) - на тему "Iпотечний ринок (укр.)"

 
По горизонтали
4. Властивiсть цiнних паперiв, здатнiсть бути купленими i проданими
8. Нарахування складних вiдсоткiв частiше, нiж один раз на рiк
9. Дiяльнiсть (укладення торговцем цiнними паперами цивiльно-правових договорiв (зокрема договорiв комiсiї, доручення) щодо цiнних паперiв вiд свого iменi (вiд iменi iншої особи), за дорученням i за рахунок iншої особи)
13. Фондовi бiржi, у яких основною формою торгiвлi є аукцiони, якi проводяться в операцiйнiй залi бiржi
18. Принцип, який полягає у створеннi гнучкої i ефективної системи регулювання фондового ринку
23. Дiяльнiсть, пов’язана з наданням послуг щодо зберiгання цiнних паперiв незалежно вiд форми їх випуску, вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах, обслуговування операцiй на цих рахунках (включаючи клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв) та обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв
25. Фондовий ринок, який функцiонує за визначеними правилами, встановленими спецiальними фiнансовими установами, в т.ч. банками, ломбардами та фiнансовими бiржами (фондовою, валютною, дорогоцiнних металiв i камiння тощо)
По вертикали
1. Ринок, на якому формуються i функцiонують вiдносини мiж його учасниками з приводу купiвлi-продажу фiнансових фондiв
2. Властивiсть цiнних паперiв, цiннi папери - це унiкальний товар, котрий має свої ринки, що спецiалiзуються на ньому з присутнiми на них органiзацiєю, правилами роботи, iнфраструктурою, системами iнформацiї, контролю i т.п
3. Показник того, як швидко i без iстотних втрат можна продати активи й одержати кошти
5. Властивiсть цiнних паперiв, можливiсть емiсiї бiльшостi цiнних паперiв однорiдними серiями з наступною їх реалiзацiєю
6. Джерелом фiнансових фондiв є:
7. Функцiя бiржi, яка забезпечує учасникiв ринку оперативною та аналiтичною iнформацiєю про стан i тенденцiї розвитку фондового ринку
10. Органiзацiї , створенi з метою захисту iнтересiв своїх членiв та iнших учасникiв фондового ринку, та яким делегуються повноваження щодо розроблення i впровадження правил поведiнки на фондовому ринку вiдповiдними державними органами, що здiйснюють регулювання фондового ринку
11. Розмiщення (пiдписка, продаж) цiнних паперiв торговцем цiнними паперами за дорученням, вiд iменi та за рахунок емiтента
12. Принцип, який полягає у максимальнiй реалiзацiї потенцiйних можливостей фондового ринку щодо мобiлiзацiї та розмiщення фiнансових ресурсiв у перспективнi сфери нацiональної економiки, що сприятиме забезпеченню її прогресу та задоволенню життєвих потреб населення
14. Цiннi папери, якi є засобами спiлкування мiж учасниками ринку – фiнансовi …
15. Функцiя бiржi, яка передбачає гарантування виконання умов бiржових угод
16. Принцип, який полягає у створеннi надiйно дiючого механiзму облiку i контролю, запобiгання i профiлактики зловживань та злочинностi на ринку цiнних паперiв
17. Господарська операцiя з придбання цiнних паперiв, деривативiв, корпоративних прав та iнших фiнансових iнструментiв тощо
19. Як називаються контракти — договори про позички мiж кредитним iнститутом та фiзичною (юридичною) особою, яка отримує позичку за певних умов
20. Операцiя, зворотна процесу знаходження майбутньої вартостi
21. Властивiсть цiнних паперiв, має стандартне оформлення i змiст, операцiї з цiнними паперами також мають стандартну процедуру
22. Особи, якi надають тi чи iншi послуги щодо здiйснення фондових операцiй емiтентом та iнвестором, та являються професiйними учасниками фондового ринку
24. Фондовий ринок, який є сферою купiвлi-продажу фiнансових активiв через iншi рiзноманiтнi фiнансовi iнститути, фiзичнi та юридичнi особи

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы