Готовый кроссворд по предмету Грошi та кредит (укр.) - на тему "Суть i функцiї грошей (укр.)"

 
По горизонтали
1. Простий вексель, емiтований банком
3. Грошi, якi набувають своєї вартостi в обiгу
4. Форма вартостi, коли один товар поступово стає загальним еквiвалентом
5. Грошi, мiрилом яких є потреба держави у фiнансуваннi бюджетного дефiциту
6. Назва податку що стягувався залежно вiд площi землi, кiлькостi худоби та iншого майна за часiв Київської Русi
8. Можливiсть використання певного активу в ролi засобу платежу, який здатен зберiгати свою нормальну вартiсть незмiнною
9. Процес втрати благородними металами грошових функцiй
11. Концепцiя, яка стверджує, що грошi виникли в результатi угоди мiж людьми
13. Неповноцiннi грошi, якi емiтуються банками
15. Грошi, рух яких здiйснюється шляхом перерахункiв у кредитних установах з урахуванням взаємних вимог
16. Рiзновид депозитних грошей, якi переказуються за допомогою евм
17. У якiй функцiї грошi найбiльш потерпають вiд iнфляцiї
18. Повна (…) форма вартостi
19. Трансакцiйний варiант та варiант касових залишкiв є рiзновидом … теорiї
22. Концепцiя, згiдно з якою виникнення грошей зумовлено труднощами обмiну
23. В рiвняннi обмiну Фiшера, мv=рq, «v» -це
24. Знаки вартостi, що використовуються у якостi загального еквiвалента, одночасно виражаючи при цьому кредитнi вiдносини мiж боржником та кредитором
По вертикали
1. Паперовi готiвка (мн. число)
2. Теорiя, за якої грошi ототожнюються iз благородними металами
7. Грошi – це iдеальнi рахунковi одиницi, умовнi знаки за допомогою яких визначаються мiновi пропорцiї товарiв, стверджує … теорiя
10. Напрям економiчної теорiї, суть якого полягає в тому, що грошi є основним фактором, який визначає формування господарської конюктури i загальний стан економiки
12. … лiквiднiсть
14. Грошi, що володiють реальною вартiстю, а їхнiм носiєм виступає певний товар, котрий вiдiграє роль загального еквiвалента
20. Грошi, сума яких записується на рахунках економiчних суб’єктiв у банках
21. Виготовленi з паперу або iншого малоцiнного металу грошiПохожие категории кроссвордов

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Види, форми i функцiї грошей (укр.)
2.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Суть i функцiї соцiальних iнститутiв (укр.)
3.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Основнi теорiї грошей (укр.)
4.
По математике - Функцiї (укр.)
5.
По - Функцiї прокуратури (укр.)


Кроссворды по предмету Грошi та кредит (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы