Готовый кроссворд по предмету Грошi та кредит (укр.) - на тему "Мiжнароднi валютно-кредитнi установи (укр.)"

 
По горизонтали
2. Кредитно-фiнансова установа, що має право залучати внески на депозитнi рахунки
3. Один з основних напрямiв, якi охоплює дiяльнiсть мвф, здiйснюється з рiзними цiлями в рiзних формах та на неоднако- вих умовах
4. Бере свiй початок вiд створеного в 1957 р. з метою еконо- мiчної спiвпрацi європейського економiчного спiвтовариства
7. Вiдображає цiну грошової одиницi певної країни у валютi iнших країн чи мiжнародних валютних одиницях
8. Є провiдним свiтовим фiнансовим iнститутом, який мас статус спецiалiзованої установи оон
9. Реальна валюта, що об- слуговує платiжний оборот єс з початку 1999 р
10. Специфiчний товар, що обмiнюється на будь-який iнший товар i є загальним еквi- валентом. грошi є засобом вираження вартостi товарiв
11. . платiж на вiдкритий ра- хунок — найменш надiйна форма. експортер поставляє товари, iмпортер переказує грошi на день платежу
13. Грошова одиниця, що використовується у функцiях свiтових грошей
14. Метод установлення курсу валют полягає в офiцiйному встановленнi урядом чи центральним банком курсу нацiональної валюти стосовно iноземних валют
15. Здатнiсть вiльного обмiну нацiональної грошової одиницi на iншi ва- люти
17. Валютний курс при якому система обмiнних валют­них курсiв, коли центральний банк утримується вiд втручання у функцiонування валютних ринкiв
18. Офiцiйне зниження державного металевого вмiсту та валютного курсу (чи тiльки курсу) нацiональної грошової одиницi щодо iноземних валют
По вертикали
1. Нагляд за макроекономiчною та валютною полiтикою країн здiйснюється насам- перед за допомогою
5. Другою за значенням у системi мiжнародних фiнансiв є група
6. Банк iмпортера перераховує кошти на рахунок експортера пiсля передачi iмпортеру отриманих вiд банку експортера документiв, пе- редбачених контрактом, тобто застосовується схема: платежi проти документiв
9. Був створений у 1990 р. i вiдкритий у 1991 р., аналогiчно мбрр, дiяльнiсть якого спрямована на країни, що розвиваються, здiйснює дiяльнiсть у кра- їнах схiдної i центральної європи, якi проводять ринковi реформи
12. Визначення офiцiйними державними органами (чи iншою фiнансовою установою) курсу (цiни) iноземної валюти
16. Оголошення державою знецiнених паперових грошей недiйсними або об- мiн знецiнених паперових грошей на новi грошовi знаки в надзвичайно низькiй пропорцiї, так що плата за такi грошi має суто символiчне значенняПохожие категории кроссвордов

1.
Мiжнароднi перевезення (укр.)
2.
Мiжнароднi органiзацiї (укр.)
3.
Международные валютно-финансовые и кредитные организации (МВФКО)
4.
Информатика (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Мiжнароднi органiзацiї (укр.) - Мiжнароднi валютно-кредитнi органiзацiї (укр.)
2.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредитно-фiнансовi установи (укр.)
3.
По предмету Кримiнально виконавче право (укр.) - Органи та установи виконання покарань (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредитнi системи (укр.)
5.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредит та кредитнi вiдносини (укр.)


Кроссворды по предмету Грошi та кредит (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы