Готовый кроссворд по предмету Грошi та кредит (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
4. Придбання права на стягнення боргiв
6. Цiнний папiр, що посвiдчує внесення його першим власником грошей, визначає вiдносини позики мiж власником цiнного паперу та емiтентом, пiдтверджує зобовязання емiтента повернути власниковi цiнного паперу її номiнальну вартiсть у передбачений проспектом емiсiї строк та виплатити доход
11. Процес передачi векселя як платiжного засобу iншiй особi
14. Представник рацiоналiстичної концепцiї походження грошей, що її обгрунтував
20. Основним джерелом цього типу зростання є пiдвищення продуктивностi живої працi
23. Система грошового обiгу, яка всупереч традицiйним уявленням металiстiв передбачала не безпосереднiй розмiн кредитних грошей на золото, а розмiн їх на валюти провiдних iмперiалiстичних держав
25. Теорiя, яка стверджує, що грошi є суто умовними знаками
По вертикали
1. Облiгацiї, що розмiщуються за цiною, нижчою нiж їх номiнальна вартiсть
2. Як називається пiдвищення цiнностi грошей?
3. Цiннi папери, випуск яких забезпечено iпотечним покриттям (iпотечним пулом) та якi посвiдчують право власникiв на отримання вiд емiтента належних їм коштiв – це … цiннi папери
5. Економiст, що аргументував положення про те, що розвиток грошей повязаний з iсторичним процесом суспiльного подiлу працi
7. Функцiя ринку, що забезпечує виробництво оптимальної комбiнацiї благ
8. - спосiб розгляду спiрних справ, за якого сторони звертають­ся до третейського суду (незалежний вiд сторiн, що сперечаються, посе­редник)
9. Довгостроковi вкладення капiталу в певний вид дiяльностi
10. - обєднання, спiлка органiзацiй або осiб для досягнення пев­них цiлей
12. Акцiонерне товариство, що поєднує
13. Консультування з рiзних питань
15. Акцiї, що надають їх власникам переважнi, стосовно власникiв простих акцiй, права на отримання частини прибутку акцiонерного товариства у виглядi дивiдендiв та на отримання частини майна акцiонерного товариства у разi його лiквiдацiї, а також надають права на участь в управлiннi акцiонерним товариством у випадках, передбачених законодавством
16. Цiннi папери, якi посвiдчують право власника на безоплатне одержання у процесi приватизацiї частки майна державних пiдприємств, державного житлового фонду, земельного фонду – це … цiннi папери
17. Право вилучати з речей їхнi кориснi властивостi
18. - офiцiйне представлення пiдприємства, фiрми, фонду, виду дiяльностi тощо перед громадськiстю
19. Сукупнiсть товарiв, що представленi на ринку
21. - перетворення державної власностi в Iншi форми власно­стi продажем, передаванням або їх поєднанням
22. … облiк - процес виявлення, вимiрювання, реєстрацiї, накопичення, узагальнення, зберiгання та передачi iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства зовнiшнiм та внутрiшнiм користувачам для прийняття рiшень
24. Незалежний рух грошей у процесах виробництва, розподiлу, обмiну i споживання нацiонального продукту, сукупнiсть усiх грошових платежiв i розрахункiв, що вiдбуваються в народному господарствiПохожие категории кроссвордов

1.
Грошi та кредит (укр.)
2.
Термiни i визначення предмету (укр.)
3.
Грошi (укр.)
4.
Кредит (укр.)
5.
Кредит (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По экономике - Грошi та кредит (укр.)
2.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Грошi (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Кредит (укр.)
5.
По предмету Банкiвська справа (укр.) - Кредит (укр.)


Кроссворды по предмету Грошi та кредит (укр.)


Книги, близкие по тематике

Источник: Набор из 5-ти предметов с тачкой для игры в песочнице Набор из 5-ти предметов с тачкой для игры в песочнице Источник: Примерная рабочая программа по учебным предметам и коррекционным курсам начального общего образования глухих обучающихся. Вариант 1.2. 1 класс. 1 дополнительный класс Примерная рабочая программа по учебным предметам и коррекционным курсам начального общего образования глухих обучающихся. Вариант 1.2. 1 класс. 1 дополнительный класс Источник: Примерная рабочая программа по учебным предметам и коррекционным курсам начального общего образования глухих обучающихся. Варианты 1.3, 1.4. 1 класс Примерная рабочая программа по учебным предметам и коррекционным курсам начального общего образования глухих обучающихся. Варианты 1.3, 1.4. 1 класс


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы