Готовый кроссворд по экономике - на тему "Грошi та кредит (укр.)"

 
По горизонтали
3. Є формою оформлення комерцiйного кредиту, який надається в товарнiй формi продавцями покупцям у виглядi вiдстрочки сплати боргу за поставленi товари, виконанi роботи, наданi послуги
6. – це розрахунковий документ, який мiстить доручення банка платника банку одержувача оплатити товар (послуги) лише при виконаннi одержувачем умов, вказаних в документi
8. – стан економiки, що характеризується процесами, протилежними тим, якi вiдбуваються в умовах iнфляцiї. спричиняється вона зменшенням грошової маси шляхом вилучення з обiгу частини платiжних засобiв
10. Оборот – це рух грошових коштiв в готiвковiй та безготiвковiй формах, що обслуговують реалiзацiю товарiв, а також нетоварнi платежi в народному господарствi
13. Державний кредит – сукупнiсть кредитних вiдносин, у яких, здебiльшого, позичальником є держава, а кредиторами – юридичнi або фiзичнi особи
17. Це сукупнiсть купiвельних, платiжних та накопичу вальних засобiв, яка обслуговує економiчнi звязки, належить фiзичним та юридичним особам, а також державi. це важливий кiлькiсний показник руху грошей
21. — емiсiйний цiнний папiр, що засвiдчує внесення його власником грошових коштiв i пiдтверджує зобов'язання вiдшкодувати йому номiнальну вартiсть цього цiнного паперу з виплатою певного доходу або передати йому майно, надати послуги.
24. Використання iноземної валюти, як засобу обiгу, одиницi розрахункiв i засобу заощадження.
По вертикали
1. Валютний курс – це спiввiдношення мiж грошовими одиницями (валютами) рiзних країн
2. Яка реформа торкається тiльки самої органiзацiї грошового обiгу i зводиться до змiни окремих елементiв грошової системи
4. Ексклюзивне право автора лiтературного, аудiо або вiдео твору на показ i використання своєї роботи.
5. В якому мiсяцi 1992 року рубль i купон були виведенi з обiгу
7. Яка грошова реформа формує диференцiйоване спiввiдношення обмiну грошей залежно вiд форми запасу старих грошей
9. Вид кредиту, що надається в грошовiй чи товарнiй формах населен-
11. … -здатнiсть системи якомога швидше здiйснювати переказування грошей на рахунок одержувача пiсля надходження вiдповiдного розпорядження.
12. … - форма органiзацiї грошового обороту в країнi, установлена загальнодержавними законами.
14. – оголошення державою знецiнених паперових грошових знакiв недiйсними
15. - один iз видiв державних цiнних паперiв, що засвiдчує внесення їхнiм власником коштiв до бюджету i дає право на одержання фiксованого доходу протягом строку володiння цими паперами
16. – укрупнення грошової одиницi без змiни її найменування, що проводиться з метою забезпечення грошовою обороту i надання бiльшої повноцiнностi грошам
18. Законодавче пiдвищення курсу валюти, або центрального паритету при режимi фiксованого валютного курсу.
19. Реформа, що характеризує функцiонування старих и нових грошей протягом довгого часу
20. Дозвiл, який видає власник технiчної (лiцензiар), захищеної або незахищеної патентом, зацiкавленiй сторонi (лiцензiату) на використання цiєї технологiї протягом певного часу i аз певну плату.
22. … -здатнiсть платiжної системи працювати без помiтних збоїв та стороннiх втручань на всiх етапах руху платiжних iнструментiв та грошових коштiв.
23. Всi iнституцiйнi одиницi, якi постiйно знаходяться на територiї iноземної держави, навiть якщо вони є фiлiями iнституцiйних одиниць даної країни.
25. В’їзд працездатного населення в певну країну з-за її меж.Похожие категории кроссвордов

1.
Грошi та кредит (укр.)
2.
Деньги, кредит, банки (ДКБ) (укр.)
3.
Финансы и кредит
4.
Деньги, кредит, банки (ДКБ)
5.
Контролiнг (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Грошi (укр.)
2.
По предмету Экономика (укр.) - Кредит (укр.)
3.
По предмету Банкiвська справа (укр.) - Кредит (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредит (укр.)
5.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнанси i кредит (укр.)


Кроссворды по экономике

- О -
- Э -

Книги, близкие по тематике

Источник: Белов А. В., Финансы и кредит. Структура рыночной экономики Белов А. В.Финансы и кредит. Структура рыночной экономики Источник: Белов А. В., Финансы и кредит. Структура рыночной экономики Белов А. В.Финансы и кредит. Структура рыночной экономики Источник: Белов А.В., Финансы и кредит. Структура финансов рыночной экономики: курс лекций Белов А.В.Финансы и кредит. Структура финансов рыночной экономики: курс лекций


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы