Готовый кроссворд по экономике - на тему «Грошi та кредит (укр.)»

 
По горизонтали
2. Реформа – повне або часткове перетворення грошової системи, що здiйснює держава з метою впорядкування та налагодження грошового обiгу
6. Оборот – це рух грошових коштiв в готiвковiй та безготiвковiй формах, що обслуговують реалiзацiю товарiв, а також нетоварнi платежi в народному господарствi
7. – оголошення державою знецiнених паперових грошових знакiв недiйсними
12. Державний кредит – сукупнiсть кредитних вiдносин, у яких, здебiльшого, позичальником є держава, а кредиторами – юридичнi або фiзичнi особи
16. Це сукупнiсть купiвельних, платiжних та накопичу вальних засобiв, яка обслуговує економiчнi звязки, належить фiзичним та юридичним особам, а також державi. це важливий кiлькiсний показник руху грошей
18. — емiсiйний цiнний папiр, що засвiдчує внесення його власником грошових коштiв i пiдтверджує зобов'язання вiдшкодувати йому номiнальну вартiсть цього цiнного паперу з виплатою певного доходу або передати йому майно, надати послуги.
22. Використання iноземної валюти, як засобу обiгу, одиницi розрахункiв i засобу заощадження.
24. – стан економiки, що характеризується процесами, протилежними тим, якi вiдбуваються в умовах iнфляцiї. спричиняється вона зменшенням грошової маси шляхом вилучення з обiгу частини платiжних засобiв
По вертикали
1. Яка реформа торкається тiльки самої органiзацiї грошового обiгу i зводиться до змiни окремих елементiв грошової системи
3. Валютний курс – це спiввiдношення мiж грошовими одиницями (валютами) рiзних країн
4. Реформа, що характеризує функцiонування старих и нових грошей протягом довгого часу
5. Ексклюзивне право автора лiтературного, аудiо або вiдео твору на показ i використання своєї роботи.
8. Яка грошова реформа формує диференцiйоване спiввiдношення обмiну грошей залежно вiд форми запасу старих грошей
9. – це розрахунковий документ, який мiстить доручення банка платника банку одержувача оплатити товар (послуги) лише при виконаннi одержувачем умов, вказаних в документi
10. … -здатнiсть системи якомога швидше здiйснювати переказування грошей на рахунок одержувача пiсля надходження вiдповiдного розпорядження.
11. … - форма органiзацiї грошового обороту в країнi, установлена загальнодержавними законами.
13. Всi iнституцiйнi одиницi, якi постiйно знаходяться на територiї iноземної держави, навiть якщо вони є фiлiями iнституцiйних одиниць даної країни.
14. один iз видiв державних цiнних паперiв, що засвiдчує внесення їхнiм власником коштiв до бюджету i дає право на одержання фiксованого доходу протягом строку володiння цими паперами
15. – укрупнення грошової одиницi без змiни її найменування, що проводиться з метою забезпечення грошовою обороту i надання бiльшої повноцiнностi грошам
17. Законодавче пiдвищення курсу валюти, або центрального паритету при режимi фiксованого валютного курсу.
19. Вид кредиту, що надається в грошовiй чи товарнiй формах населен-
20. … -здатнiсть платiжної системи працювати без помiтних збоїв та стороннiх втручань на всiх етапах руху платiжних iнструментiв та грошових коштiв.
21. В якому мiсяцi 1992 року рубль i купон були виведенi з обiгу
23. В’їзд працездатного населення в певну країну з-за її меж.
25. Дозвiл, який видає власник технiчної (лiцензiар), захищеної або незахищеної патентом, зацiкавленiй сторонi (лiцензiату) на використання цiєї технологiї протягом певного часу i аз певну плату.


Похожие категории кроссвордов:

1.
Грошi та кредит (укр.)
2.
Фiнанси, грошi та кредит (укр.)
3.
Финансы и кредит
4.
Деньги, кредит, банки (ДКБ)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Грошi (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Грошi (укр.)
3.
По предмету Банкiвська справа (укр.) - Кредит (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредит (укр.)
5.
По предмету Економiка (укр.) - Кредит (укр.)


Кроссворды по экономике

- О -
- Э -

Книги, близкие по тематике

Источник: Белов А. В., Финансы и кредит. Структура рыночной экономики Белов А. В.Финансы и кредит. Структура рыночной экономики Источник: Белов А. В., Финансы и кредит. Структура рыночной экономики Белов А. В.Финансы и кредит. Структура рыночной экономики Источник: Белов А.В., Финансы и кредит. Структура финансов рыночной экономики: курс лекций Белов А.В.Финансы и кредит. Структура финансов рыночной экономики: курс лекцийОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы