Готовый кроссворд по экономике - на тему «Державне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (укр.)»

 
По горизонтали
1. Грошовi кошти в готiвковiй або безготiвковiй формi у валютi країни або в iноземнiй валютi або банкiвськi метали, якi банк прийняв вiд вкладника або якi надiйшли для вкладника на договiрних засадах на визначений строк зберiгання чи без зазначення такого строку (пiд процент або дохiд в iншiй формi) i пiдлягають виплатi вкладнику вiдповiдно до законодавства країни та умов договору
4. Митний режим, вiдповiдно до якого товари ввозяться на митну територiю для вiльного обiгу без обмеження строку їх перебування на цiй територiї та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень
5. Митний режим, вiдповiдно до якого товари, що походять з країни та вивезенi за межi митної територiї країни згiдно з митним режимом експорту, не пiзнiше нiж у встановлений законодавством строк ввозяться на митну територiю країни для вiльного обiгу на цiй територiї
7. Суспiльна наука, що вивчає ефективне використання обмежених ресурсiв, розглядає питання органiзацiї та управлiння виробництва, розподiлу, обмiну, збуту й споживання товарiв та послуг
8. Грошовi знаки у виглядi банкнотiв, казначейських бiлетiв, монет та в iнших формах, що перебувають в обiгу та є законним платiжним засобом
9. Система економiчних вiдносин мiж державою, юридичними та фiзичними особами, а також мiж окремими державами i мiжнародними економiчними iнститутами й органiзацiями щодо акумуляцiї та використання грошових засобiв на основi розподiлу й перерозподiлу валового внутрiшнього продукту i нацiонального доходу
11. Короткостроковий кредит, що надається банком у випадку перевищення суми операцiй за банкiвськими платiжними картками установленого видаткового лiмiту
12. Встановлення державними органами вiдповiдно до чинного законодавства, мiжнародного права та рiзних мiжнародних актiв, угод обмежень щодо виробництва товарiв, мiжрегiональних товарних або фiнансових операцiй, експортно-iмпортних поставок
13. Юридичнi особи та субєкти пiдприємницької дiяльностi країни, що не мають статусу юридичної особи (фiлiї, представництва тощо), якi створенi та проводять свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства країни з мiсцезнаходженням на її територiї
14. Обов’язкова заява за встановленою формою точних даних про мету перемiщення через митний кордон товарiв та iнших предметiв i про самi товари та iншi предмети, а також будь-яких вiдомостей, необхiдних для митного контролю та митного оформлення. 
17. Економiчна полiтика держави, спрямована на обмеження мiжнародної торгiвлi
18. Державнi правила i закони, призначенi для контролю за поведiнкою фiрм, пiдприємств та iнших субєктiв економiки
19. Одна з форм охорони майнових й особистих iнтересiв застрахованих, якi сплачують внески (премiї) до страхових органiзацiй i дiстають вiдшкодування втрат, що виникають у наслiдок стихiйного лиха i нещасних випадкiв
20. Юридичнi особи та субєкти пiдприємницької дiяльностi, що не мають статусу юридичної особи (фiлiї, представництва тощо) з мiсцезнаходженням за межами країни, якi створенi та здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства iншої держави
23. Продаж товарiв за цiнами, нижчими вiд контрактних на мiжнародних товарних ринках, за умови, що низький рiвень цiни не зумовлюється вiдповiдним рiвнем витрат на виробництво цього товару
24. Пiдприємство, що здiйснює декларування товарiв i транспортних засобiв, якi перемiщуються через митний кордон, i має лiцензiю на право здiйснення митної брокерської дiяльностi
25. Митний режим, вiдповiдно до якого товари вивозяться за межi митної територiї для вiльного обiгу без зобов’язання про їх повернення на цю територiю та без встановлення умов їх використання за межами митної територiї
По вертикали
2. Система принципiв та напрямiв дiяльностi держави у сферi забезпечення своїх економiчних iнтересiв та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходiв регулювання зовнiшньої торгiвлi
3. Процес обмiну товарами, послугами, цiнностями i грошима. У широкому значеннi — вид пiдприємницької дiяльностi, повязаний з купiвлею-продажем товарiв
6. Митний режим, вiдповiдно до якого товари, що походять з iнших країн, не пiзнiше нiж у встановлений законодавством строк з моменту їх ввезення на митну територiю країни вивозяться з цiєї територiї в режимi експорту
10. Людина або пiдприємство, що здiйснює функцiю транспортування вантажу або пасажирiв
15. Видача документу, що демонструє певний дозвiл
16. Фiнансування мiжнародної торгiвлi шляхом облiку перевiдних векселiв без права регресу, тобто покупець векселя бере на себе весь ризик неплатежу i не може предявити претензiї попередньому власнику
21. Наклад державою заборони на ввiз з iнших держав чи вивiз iз держави золота, iноземної валюти, окремих товарiв, зброї та iн
22. Митний режим, вiдповiдно до якого товари i транспортнi засоби перемiщуються пiд митним контролем мiж двома митними органами або в межах зони дiяльностi одного митного органу без будь-якого використання таких товарiв i транспортних засобiв на митнiй територiї країни


Похожие категории кроссвордов:

1.
Нормативно-правове регулювання (укр.)
2.
Психолiнгвiстика (укр.)
3.
Логiка (укр.)
4.
Обществознание (укр.)
5.
Риторика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Цiноутворення (укр.) - Державне регулювання цiн (укр.)
2.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Державне регулювання корпоративного сектора (укр.)
3.
По предмету Господарське право (укр.) - Правове регулювання торговельної дiяльностi (укр.)
4.
По предмету Господарське право (укр.) - Правове регулювання аудиторської дiяльностi (укр.)
5.
По предмету Господарське право (укр.) - Правове регулювання банкiвської дiяльностi (укр.)


Кроссворды по экономике

- О -
- Э -
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы