Готовый кроссворд по предмету Цiноутворення (укр.) - на тему "Державне регулювання цiн (укр.)"

 
По горизонтали
2. В першу чергу державному регулюванню пiдлягаються цiни на продукцiю i послуги пiдприємств, якої власностi
6. Свiтова практика має досить прикладiв, коли рiвень цiн на певнi товари недержавних пiдприємств затверджується вирiшенням яких органiв
7. Як ще називається непрямий метод
12. До методiв регулювання цiн вiдноситься встановлення податку на додану вартiсть i розмiру якого збору
15. Держава будує свої стосунки з товаровиробниками за допомогою фiнансово-кредитної i ще якої системи
16. Абсолютна кiлькiсть вираження цiнм в грошах
По вертикали
1. В окремих випадках контрактнi цiни повиннi визначатися вiдповiдно до яких цiн, якi встановлюються Мiнiстерством зовнiшньоекономiчних звязкiв
3. Державне регулювання цiн може передбачати заходи законодавчого i якого ще характеру
4. Субєкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi — визначають конкретнi цiни на договiрних умовах з врахуванням попиту i пропозицiї
5. Державне регулювання у сферi цiноутворення i вживання цiн здiйснюється рiзними методами, серед яких можна видiлити:
8. Якi галузi вимагають постiйної пiдтримки держави, в виглядi дотацiйних доплат виробникам або споживчам
9. Дiї держави в регулюваннi цiн можуть бути короткостроковими i
10. Комплекс вiдповiдних заходiв держави щодо економiки, якi спрямовуються на боротьбу з iнфляцiєю
11. Напрями змiни рiвня цiни
13. Згiдно Закону України про Про цiни i цiноутворення в народному господарствi застосовуються вiльнi, державнi фiксованi i державнi регульованi цiни i тарифи а також i якi ще цiни
14. Цiна, кому забезпечує економiчну вигоду вiд користуванням даним товаром





Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы