Готовый кроссворд по экономике - на тему «Державне програмно-цiльове планування (укр.)»

 
По горизонтали
1. Одна iз загроз економiчнiй безпеки пiдприємства, за стпенем вiрогiдностi
2. Як називається аналiз, доцiльний при вимiрюваннi операцiйного процесу
3. Процесом розпiзнавання i визначення кризових явищ дiяльностi пiдприємства
6. Як називається аналiз зафiксованих фактiв в засобах масової iнформацiї
7. Розробник цпк
8. В основi iншої класифiкацiї культур лежать вiдносини влади, де видiляють демократичну та …
9. Як нзиваються сукупнiсть активiв, якi використовуються бiльше року
10. Як називається заборгованiсть, що вiдображає суму боргу пiдприємству з боку рiзних юридичних та фiзичних осiб
11. Як називається складова, яка полягає у здiйсненнi ефективного iнформацiйно- аналiтичного забезпечення господарської дiяльностi пiдприємства. Виокремлюють такi види iнформацiї:
13. Етика бiзнесу дiє на трьох рiвнях: мiжнародному, нацiональному та …
15. Як називається один iз американських нацiональних стереотипiв
16. Одна iз загроз економiчнiй безпеки пiдприємства, за розвитко у часi
17. Яка iз функцiй культури органiзацiї створює i зберiгає духовнi цiнностi
18. Назвiть одну iз загроз економiчної безпеки за ступенем розвитку
20. Як навається один iз показникiв технiко-технологiчної безпеки пiдприємства
21. Одна iз загроз економiчнiй безпеки пiдприємства, за напруженiстю
23. Програми спрямованi на ресурсозбереження
По вертикали
1. Програми орiєнтованi на збiльшення виробництва
4. Конкуренцiя може вiдбуватися на наступних рiвнях:мiсцевому, регiональному, нацiональному та …
5. Термiн виконання пргограми що триває вiд 5ти до 10ти рокiв
12. Одна iз загроз економiчнiй безпеки пiдприємства, за стпенем розвитку
14. Цпк нацiленi на господарське освоєння районiв
18. Державний орган є
19. Поточний, запобiжний, завершальний …
22. Пiд час розробки та реалiзацiї програми здiйснюється … контроль


Похожие категории кроссвордов:

1.
Планування i контроль (укр.)
2.
Планування i контроль на пiдприємствi (укр.)
3.
Енергетика (укр.)
4.
Електротехнiка (укр.)
5.
Маркетинг (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Мiжнародне оподаткування (укр.) - Планування (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансове планування на пiдприємствах (укр.)
3.
По предмету Планування i контроль (укр.) - Стратегiчне планування на пiдприємствi (укр.)
4.
По административному праву - Державне управлiння (укр.)
5.
По предмету Адмiнiстративне право (укр.) - Державне управлiння (укр.)


Кроссворды по экономике

- О -
- Э -
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы