Готовый кроссворд по экономике - на тему "Державне програмно-цiльове планування (укр.)"

 
По горизонтали
3. Програми орiєнтованi на збiльшення виробництва
5. Одна iз загроз економiчнiй безпеки пiдприємства, за стпенем вiрогiдностi
7. Як називається аналiз, доцiльний при вимiрюваннi операцiйного процесу
8. Як навається один iз показникiв технiко-технологiчної безпеки пiдприємства
9. Конкуренцiя може вiдбуватися на наступних рiвнях:мiсцевому, регiональному, нацiональному та …
11. Державний орган є
13. Як називається заборгованiсть, що вiдображає суму боргу пiдприємству з боку рiзних юридичних та фiзичних осiб
14. Пiд час розробки та реалiзацiї програми здiйснюється … контроль
15. Одна iз загроз економiчнiй безпеки пiдприємства, за стпенем розвитку
17. Як називається аналiз зафiксованих фактiв в засобах масової iнформацiї
18. Як нзиваються сукупнiсть активiв, якi використовуються бiльше року
19. Розробник цпк
20. Етика бiзнесу дiє на трьох рiвнях: мiжнародному, нацiональному та …
22. Як називається один iз американських нацiональних стереотипiв
23. Як називається складова, яка полягає у здiйсненнi ефективного iнформацiйно- аналiтичного забезпечення господарської дiяльностi пiдприємства. Виокремлюють такi види iнформацiї:
24. Програми спрямованi на ресурсозбереження
25. Етап цпк
По вертикали
1. Поточний, запобiжний, завершальний …
2. Яка iз функцiй культури органiзацiї створює i зберiгає духовнi цiнностi
4. Одна iз загроз економiчнiй безпеки пiдприємства, за напруженiстю
6. Назвiть одну iз загроз економiчної безпеки за ступенем розвитку
10. Одна iз загроз економiчнiй безпеки пiдприємства, за розвитко у часi
12. В основi iншої класифiкацiї культур лежать вiдносини влади, де видiляють демократичну та …
16. Термiн виконання пргограми що триває вiд 5ти до 10ти рокiв
21. Цпк нацiленi на господарське освоєння районiвПохожие категории кроссвордов

1.
Планування i контроль (укр.)
2.
Планування i контроль на пiдприємствi (укр.)
3.
Географiя (укр.)
4.
Дiловодство (укр.)
5.
Эстетика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Мiжнародне оподаткування (укр.) - Планування (укр.)
2.
По предмету Адмiнiстративне право (укр.) - Державне управлiння (укр.)
3.
По административному праву - Державне управлiння (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансове планування на пiдприємствах (укр.)
5.
По предмету Iнвестування (укр.) - Бiзнес планування проекту (укр.)


Кроссворды по экономике

- О -
- Э -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы