Готовый кроссворд по экономике - на тему «Макроекономiка (укр.)»

 
По горизонтали
2. Урядовi виплати домогосподарствам i пiдприємствам, замiсть яких не отримуються товари та послуги
3. Iнфляцiя, що вимiрюється двозначними чи трьохзначними числами
4. Як називається процес зменшення високого темпу iнфляцiї
5. Певна сукупнiсть соцiально - економiчних вiдносин мiж людьми з приводу забезпечення працездатного населення робочими мiсцями
7. Сума грошових доходiв, яка не використовується на поточне споживання i повинна задовольнити потреби у майбутньому
8. Перетворення номiнальних показникiв у реальнi для рокiв, якi мали нижчi цiни, порiвняно з базовим роком, це
9. Повна зайнятiсть, що супроводжується суспiльною кориснiстю результатiв працi
12. Перетворення номiнальних показникiв у реальнi для рокiв, якi мали бiльш високi цiни порiвняно з базовим
13. Iнфляцiя, що характеризується темпами, якi перевищують 50 % на мiсяць
14. Процес, при якому товари або послуги використовуються для власних потреб
15. Оцiнка в поточнiй вартостi майбутнiх грошових доходiв або товарiв
16. Пiдвищення центральним банком курсу нацiональної валюти за системи фiксованих курсiв
17. Коефiцiєнт який вiдбиває залежнiсть мiж iнвестицiями та споживчим попитом
18. Працiвники, якi є тимчасово безробiтними i тому не можуть впливати на переговори про оплату працi
19. Вартiсть капiталу, яка припадає на одного працюючого
20. Невiдплатнi i безповоротнi платежi, якi не є платою за придбанi товари чи послуги
21. Направлення економiчної думки, прибiчники якого бачили у зовнiшнiй торгiвлi джерело багатства в результатi здiйснення активного торгового балансу, це
22. Вiдносна легкiсть i швидкiсть, з якою актив може конвертуватися в готiвку
По вертикали
1. Iнфляцiя, що супроводжується падiнням виробництва
4. Офiцiйне зниження встановленого курсу валюти
6. Суперництво мiж виробниками (фiрмами) за покупцiв чи ринки
10. Величина на яку збiльшується к-сть грошей в обiгу в результатi операцiй на ринку
11. Неспроможнiсть окремих макроекономiчних змiнних повернутися до їх початкового значения пiсля усунення причини змiн
12. Дослiдження процесiв народжуваностi i смертностi населения
17. Процес поступового перенесення вартостi основних фондiв на продукт, що виготовляється з їх допомогою


Похожие категории кроссвордов:

1.
Макроекономiка (укр.)
2.
Риторика (укр.)
3.
Материаловедение (укр.)
4.
Психолiнгвiстика (укр.)
5.
Логiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По геометрии - 9 клас (укр.)
3.
По предмету Конфлiктологiя (укр.) - Медiацiя (укр.)
4.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Особистiсть (укр.)
5.
По предмету Економiка (укр.) - Податки (укр.)


Кроссворды по экономике

- О -
- Э -
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы