Готовый кроссворд по экономике - на тему "Економiка пiдприємства (укр.)"

 
По горизонтали
1. Мiсце взаємодiї продавцiв i покупцiв для визначення цiни та необхiдної кiлькостi товару i є механiзмом розподiлу товарiв i послуг мiж членами суспiльства шляхом добровiльного обмiну
4. Договiрне обєднання пiдприємств (фiрм) переважно однiєї галузi для здiйснення спiльної комерцiйної дiяльно-
5. Юридичний документ, яким оформлюється утворення органiзацiй та пiдприємств, визначається їх структура, функцiї i правовий статус
9. Договiрне обєднання субєктiв господарювання на засадах iнтеграцiї їхнiх науково-технiчних, виробничих i комерцiйних iнтересiв, iз делегуванням окремих повноважень для
10. Тимчасове статутне обєднання промислового й банкiвського капiталу для досягнення загальної мети (напри-
17. Вид трудової дiяльностi, здiйснювання якої потребує вiдповiдного комплексу спецiальних знань та практичних навичок
18. Самостiйний субєкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом мiсцевого самоврядування, або iншими субєктами для задоволення суспiльних та особистих потреб шляхом систематичного здiйснення виробничої, науково-дослiдної, торгiвельної, iншої господарської дiяльностi в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та iншими законами
19. Документ, невиконання якого карається на регiональному, галузевому чи державному рiвнях
20. Власник частки в акцiонерному капiталi корпорацiї чи взаємного фонду / iнвестицiйної компанiї вiдкритого типу / фонду взаємного iнвестування
По вертикали
2. Тимчасове володiння й користування майном на договiрних засадах, необхiдним для здiйснення пiдприємницької дiяльностi
3. Особи, якi уклали трудовий договiр з власником пiдприємства
4. Форма статутного обєднання пiдприємств (фiрм) на основi їх фiнансової залежностi вiд одного або групи учасни-
6. Монополiстичне обєднання пiдприємств, що ранiше належали рiзним пiдприємцям, в єдиний виробничо-гос-
7. Пiдприємство, яке засноване на засадах комунальної власностi вiдповiдної територiальної громади
8. Кiлькiсть оборотних активiв пiдприємства, що припадає на одну гривню реалiзованої продукцiї характеризує показник коефiцiєнт
9. Добровiльне обєднання громадян на основi членства для ведення спiльної господарської та iншої дiяльностi з метою задоволення своїх економiчних, соцiальних та iнших потреб на засадах самоврядування
10. Пiдприємство, що базується на власностi його засновникiв
11. Найманий робiтник, зайнятий професiйною органiзаторською дiяльнiстю в органах керування пiдприємства, фiрми, установи, надiлений субєктом власностi визначеними повноваженнями
12. Цiнний папiр без встановленого термiну обiгу, який свiдчить про пайову участь у статутному фондi товариства
13. Пiдприємство, створене на засадах угоди про обєднання майна та фiнансових ресурсiв двох або
14. Господарський … України
15. Субєкт господарювання, який володiє контрольними пакетами акцiй iнших пiдпри-
16. Угода, за якою виробник чи одноосiбний розповсюджувач продукту або послуги, захищених торговою мар-
18. Спiввiдношення мiж кiлькiстю виданих товарiв i послуг i використаних для цього факторiв виробництва
21. Сукупнiсть активiв, що використовуються для отримання прибутку в майбутньомуПохожие категории кроссвордов

1.
Економiка пiдприємства (укр.)
2.
Економiка торговельного пiдприємства (укр.)
3.
Звiтнiсть пiдприємства (укр.)
4.
Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.)
5.
Економiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Экономика (укр.) - Економiка пiдприємства (укр.)
2.
По - Основнi виробничi фонди промислового пiдприємства. Оборотнi засоби пiдприємства. (укр.)
3.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Економiка (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Нацiональна економiка (укр.)
5.
По экономике - Економiка i бiзнес (укр.)


Кроссворды по экономике

- F -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Ц -
- Э -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы