Готовый кроссворд по экономике - на тему "Торгiвля цiнными паперами (укр.)"

 
По горизонтали
7. На зареєстровании … знак для товарiв i послуг видається документ, яке засвiдчує и … ого прiоритет, що за документ?
9. Гарант розмiщення випуску цiнних паперiв компанiї. комплекс заходiв, якi здiйснюються андерайтером, мають назву андерайтинг
10. Вкладення капiталу в рiзнi види фiнансових iнструментiв - … iнвестицiї
14. … капiтал - це система усталених, надiи … них, довгострокових довiрчих i взаємовигiдних вiдносин пiдприємства зi своi … ми клiєнтами, покупцями товару, яка склалася за час и … ого роботи на ринку
15. Усi види маи … нових та iнтелектуальних цiнностеи … , якi вкладаються в обєкти пiдприємницькоi … та iншi види дiяльностi з метою отримання прибутку або досягнення соцiального ефекту
18. Якi акцii … дають власниковi переважне право на одержання дивiдендiв, а також на першочергову участь у розподiлi маи … на акцiонерного товариства в разi и … ого лiквiдацii …
19. Розпуск компанiї з розподiлом усiх її активiв мiж акцiонерами пiсля вiдповiдного погашення боргових зобов’язань
23. … власнiсть юридична категорiя, яка застосовується для визначення результатiв творчоi … працi людини
По вертикали
1. Лiцензiя яка видається державним органом без згоди патентовласника
2. Спiввiдношення мiж зовнiшнiми взаємними коштами, у тому числi емiтованих облiгацiй, i власним капiталом акцiонерiв
3. … капiтал - це все, що створюється працiвниками на пiдприємствi та повязане з формуванням iнтелектуального потенцiалу
4. Визначення ринкової вартостi цiнних паперiв
5. Вид мiжнародних цiнних паперiв, що виражають вiдношення займу мiж її пред’явником та емiтентом. їх емiтентами та андеррайтерами виступають емiсiйнi синдикати, якi складаються з банкiв, що знаходяться у провiдних європейських країнах
6. … зобовязання украi … ни — вид цiнних паперiв на предявника, що розмiщуються тiльки на добровiльних засадах серед населення, засвiдчують внесення власниками грошових коштiв до бюджету
8. Вiдклик цiнних паперiв iз фондової бiржi. здiйснюється у випадках знецiнення акцiй, змiн, що вiдбуваються у компанiї-емiтентi
11. Боргове зобов’язання з фiксованим процентом, один iз iнструментiв, за допомогою якого корпорацiї та держава мобiлiзують фiнансовi ресурси на фондових ринках
12. … угода - договiр, згiдно з яким власник винаходу, передає iншiи … сторонi права на використання в певних межах своi … х прав на патенти
13. Цiнний папiр, що є свiдоцтвом володiння зазначеної у ньому особи певним числом акцiй товариства
16. Визначення того, скiльки потрiбно iнвестувати сьогоднi, щоб отримати певну суму в маи … бутньому
17. Загальна кiлькiсть цiнних паперiв рiзних видiв, якi були випущенi корпорацiєю
20. Документ, що емiтується комерцiйним банком i свiдчить, що останнiй бере на себе зобов’язання про сплату векселiв. особа, вiд iменi якої банк виписує акредитив, називається апликантом або заявником (applicant)
21. Передавальний напис, за допомогою якого вексель передається однiм держателем iншому
22. Лiцензiя обєктом якої є незахищенi патентамi технiчнi досягнення
24. Процес визначення маи … бутньоi … вартостi є одним з рiзновидiв фiнансових розрахункiв
25. … ресурси — це складова потенцiалу пiдприємства, здатна забезпечувати економiчну користь протягом вiдносно тривалого перiодуПохожие категории кроссвордов

1.
Мiжнародна торгiвля (укр.)
2.
Эстетика (укр.)
3.
Цiноутворення (укр.)
4.
Религiєзнавство (укр.)
5.
Информатика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По экономике - Мiжнародна торгiвля (укр.)
2.
По предмету Облiк у банках (укр.) - Облiк операцiй з цiнними паперами (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По правоведению - Законодавство (укр.)


Кроссворды по экономике

- F -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Ц -
- Э -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы