Готовый кроссворд по экономике - на тему "Рефiнансування (укр.)"

 
По горизонтали
2. Процес здiйснення банком активних операцiй (кредитних вкладень) за рахунок позик, отриманих у iнших банках
6. Наданi та отриманi кредити i депозити строком не бiльше одного операцiйного дня без урахування неробочих днiв банку
8. Короткотермiновий кредит, фiксований за розмiром, який забезпечується рухомим майном або фiнансовими правами
12. Можливiсть швидкого переводу активу у готiвку без iстотної втрати його вартостi (з мiнiмальними витратами)
13. Один iз засобiв забезпечення зобовязань коли кредитор має право в разi невиконання боржником забезпеченого заставою зобовязання одержати задоволення з вартостi заставленого рухомого або нерухомого майна
По вертикали
1. Цiнний папiр, який засвiдчує безумовне грошове зобовязання векселедавця сплатити пiсля настання строку визначену суму грошей власнику векселя
3. Нездатнiсть виконувати фiнансовi зобовязання у призначений термiн за умов звичайної дiяльностi
4. Кредит, що надається банкам, дiяльнiсть яких перебуває пiд впливом тимчасових факторiв
5. Модель, що передбачає заявки банкiв-учасникiв ранжуються виходячи з рiвня запропонованої процентної ставки у мiру спадання, а потiм центральний банк задовольняє їх у такому самому порядку, починаючи з максимально запропонованої процентної ставки до повного вичерпання встановленого на аукцiонi обсягу кредитiв
7. Модель передбачає, що всi заявки банкiв будуть задоволенi за останньою процентною ставкою, яка увiйде у список задоволених заявок, тобто за ставкою вiдсiкання, що встановлюється центральним банком
9. Кредит, що надається банками при обслуговуваннi платiжного обороту клiєнта
10. Банкiвський кредит, в межах якого права кредитора (банку) забезпеченi нерухомим майном
11. Емiсiйний цiнний папiр, що засвiдчує внесення його власником грошових коштiв i пiдтверджує зобовязання вiдшкодувати йому номiнальну вартiсть цього цiнного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фiксованого вiдсоткаПохожие категории кроссвордов

1.
Економетрика (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Дiловодство (укр.)
4.
Эстетика (укр.)
5.
Цiноутворення (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Охорона працi (укр.) - Травматизм (укр.)
3.
По литературе - Попелюшка (укр)


Кроссворды по экономике

- О -
- Э -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы