Готовый кроссворд по экономике - на тему "Економiчнi iнтереси БДФЕУ (укр.)"

 
По горизонтали
3. Це є матерiали, що пiдлягають обробцi, тобто це те, над чим працює людина, що вона перетворює в готовий продукт
5. Що є сукупнiстю технiчних, матерiальних засобiв, що використувуються для виробництва товарiв чи послуг
8.
10. Властивiсть, яка притаманна системi
17. Що є специфiчним фактором виробництва, що вiдображає дiяльнiсть людини стосовно поєднання та ефективного використання всiх iнших факторiв виробництва з метою створення благ та отримання прибутку
По вертикали
1. Це сукупнiсть засобiв виробництва, працiвникiв з їхнiми фiзичними i розумовими здiбностями, науки, технологiй, iнформацiї, методiв органiзацiї та управлiння виробництвом, що забезпечують створення матерiальних i духовних цiнностей
2. Що називають комплексом речей, за допомогою яких людина дiє на предмети працi
4. Фактор виробництва, який є iнтелектуальною або фiзичною дiяльнiстю людей, спрямований на виготовлення благ i надання послуг
6. Що характеризується пануванням приватної власностi на економiчнi ресурси, передбачає функцiонування великої кiлькостi дiючих виробникiв i покупцiв товарiв, свободу вибору пiдприємницької дiяльностi, особисту свободу всiх економiчних субєктiв, однаковий доступ їх до ресурсiв, науково-технiчних досягнень, iнформацiї
7. Адекватною формою функцiонування сучасних розвинутих країн свiту i характеризується декiлькома чинниками
8.
9.
11. Функцiонал будь-якої системи, що складається з великої кiлькостi рiзних взаємоповязаних та взаємозалежних компонентiв, якi розвиваються вiдповiдно до спiльних для всiєї системи законiв
12. Це сукупнiсть взаємоповязаних i вiдповiдним чином упорядкованих елементiв економiки, що утворюють певну цiлiснiсть, економiчну структуру суспiльства, яка має загальну мету
13. Це вiдносини мiж людьми з приводу виробництва, розподiлу, обмiну i споживання матерiальних та нематерiальних благ
14. Що є сукупною органiзованою дiяльнiстю людей iз перетворювання речовин i сил природи з метою створення матерiальних i не матерiальних благ, необхiдних для iх iснування та розвитку
15. Що є структурним елементом економiчної системи, що складається iз сукупностi форм i методiв регулювання економiчних процесiв та суспiльних дiй господарюючих субєктiв на основi використання економiчних законiв ринку, державних економiчних важелiв, правових норм та iнституцiйних утворень
16. Це вiдносини мiж людьми з приводу застосування способiв i методiв органiзацiї та управлiння суспiльним виробництвом: вiдносини обмiну дiяльнiстю мiж людьми, спецiалiзацiя працi, кооперування, концентрацiя та комбiнування виробництваПохожие категории кроссвордов

1.
Эстетика (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Мiжнароднi органiзацiї (укр.) - Мiжнароднi неурядовi економiчнi органiзацiї (укр.)
2.
По предмету Мiжнароднi органiзацiї (укр.) - Мiждержавнi економiчнi органiзацiї загальної компетенцiї (укр.)
3.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Фiнансово-економiчнi результати й ефективнiсть дiяльностi пiдприємства. (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по экономике

- О -
- Э -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы