Готовый кроссворд по адвокатуре - на тему «Адвокат (укр.)»

 
По горизонтали
1. Форма винагороди адвоката за здiйснення захисту, представництва та надання iнших видiв правової допомоги клiєнту.
4. "особа, за приписами Руської правди, яка мала ""добру славу"" та свiдчила в судi."
6. Особа, яка здiйснює захист пiдозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходiв медичного чи виховного характеру або вирiшувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу iноземнiй державi (екстрадицiю).
8. Сукупнiсть наукових категорiй i особливостей, що адекватно вiдображають структуру та розвиток адвокатури.
9. Назва адвокатiв в перiод Судової реформи 1864р.
11. Юрисконсульти в Великiй Британiї, якi мають право на ведення справ лише в окремих провадженнях.
12. Особливий вид юридично значущої поведiнки, яка полягає у вкористаннi адвокатом права, що суперечить його цiльовому призначенню.
14. Законодавчо визначена вимога, що полягає у недопущеннi зайняття адвокатом деяких посад.
15. Це сукупнiсть певних принципiв, логiчних прийомiв пiзнання окремих процесуальних та матерiальних явищ адвокатури
16. Принцип адвокатської дiяльностi, згiдно якого необхiдно не розголошувати iнформацiю, надану клiєнтом.
17. Письмово оформлена угода мiж адвокатом та клiєнтом на представництво його iнтересiв та здiйснення захисту
18. Процес, що полягає в перевiрцi готовностi особи, яка отримала свiдоцтво про складення квалiфiкацiйного iспиту, самостiйно здiйснювати адвокатську дiяльнiсть
19. Наука про адвокатуру, що в наукових колах розглядається як тотожна до Теорiї адвокатури
21. Принцип адвокатської дiяльностi, який закрiплює вiдсутнiсть будь-якого прямого чи непрямого впливу на адвокатуру
22. Гарантоване державою право адвокатiв самостiйно вирiшувати питання органiзацiї та дiяльностi адвокатури
23. Офiцiйна особа, яка, перебуваючи на державнiй службi, представляє (або захищає) юридичнi iнтереси згiдно зi своїми функцiональними обов’язками в англосаксонськiй системi права
24. Еталон, модель професiйної i особистої поведiнки адвоката, що вiдповiдає загальноприйнятим принципам адвокатської дiяльностi, закрiпленим мiжнародними та нацiональними актами, що стосуються адвокатури, а також внутрiшньодержавними звичаями i традицiями
По вертикали
2. Вчинення будь-ким дiй, якi свiдчать про явну негативне вiдношення до суду або встановлених у судi правил
3. Керiвнi, основнi настанови, положення, на засадах яких здiйснюється адвокатська дiяльнiсть
4. Дiяльнiсть адвокатiв по вирiшенню будь-яких спорiв, що мають юридичний характер, вирiшення та надання правової допомоги при розглядi рiзних категорiй справ, реалiзацiї правового статусу громадян, розгляду скарг тощо.
5. Категорiя адвокатiв у Великiй Британiї, якi ведуть справи.
7. Виключне право адвокатiв на судове представництво
10. Наявнiсть пiдготовки, професiйних знань, навичок та досвiду, якi дають можливiсть особi належним чином надавати професiйну правничу допомогу
13. Реакцiя на вчинення адвокатом дисциплiнарного проступку
20. Вiдносини щодо захисту iнтересiв суб’єктiв адвокатської дiяльностi, що надають послуги на на пiдставi договорiв про надання правової допомоги або згiдно з вимогами закону, перед клiєнтом за невиконання або неналежне виконання своїх професiйних зобов’язань.


Книги, близкие по тематике

Источник: Вайпан В. А., Настольная книга адвоката: постатейный комментарий к Федеральному закону об адвокатской деятельности и адвокатуре Вайпан В. А.Настольная книга адвоката: постатейный комментарий к Федеральному закону об адвокатской деятельности и адвокатуре Источник: Вайпан В. А., Настольная книга адвоката. Постатейный комментарий к Федеральному закону об адвокатской деятельности и адвокатуре, нормативно-методические материалы Вайпан В. А.Настольная книга адвоката. Постатейный комментарий к Федеральному закону об адвокатской деятельности и адвокатуре, нормативно-методические материалы Источник: Федеральный закон Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". Кодекс профессиональной этики адвокатаОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы