Готовый кроссворд по предмету Економiка пiдприємства (укр.) - на тему «Фiнансово-економiчнi результати й ефективнiсть дiяльностi пiдприємства. (укр.)»

 
По горизонтали
3. Вiдносний показник, який характеризує ефективнiсть витрат на виробництво продукцiї та її збут
6. Прибуток, розрахований вiд реалiзацiї продукцiї у виглядi рiзницi мiж чистим доходом (виторгом вiд реалiзацiї продукцiї без податку на додану вартiсть та акцизного збору) та собiвартiстю реалiзованої продукцiї.
По вертикали
1. Весь прибуток пiдприємства, одержаний вiд усiх видiв дiяльностi, до його оподаткування та розподiлу
2. Частина виторгу (виручки), що залишається пiсля вiдшкодування усiх витрат на виробничу i комерцiйну дiяльнiсть пiдприємства.
3. Вiдносний показник, який розраховується шляхом дiлення валового (загального) прибутку пiдприємства за рiк у гривнях на суму середньорiчної вартостi основних виробничих фондiв та середньорiчної суми нормованих обiгових коштiв.
4. Вiдносний показник ефективностi роботи пiдприємства, котрий у загальнiй формi обчислюється як вiдношення прибутку до витрат (ресурсiв).
5. Прибуток, що реально поступає в розпорядження пiдприємства (величина, що залишилася пiсля сплати з валового прибутку податкiв).


Похожие категории кроссвордов:

1.
Звiтнiсть пiдприємства (укр.)
2.
Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.)
3.
Економiка торговельного пiдприємства (укр.)
4.
Риторика (укр.)
5.
Логiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовi результати дiяльностi пiдприємства (укр.)
2.
По предмету Фiнансовий облiк (укр.) - Облiк витрат дiяльностi пiдприємства (укр.)
3.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Стратегiя дiяльностi торговельного пiдприємства та її обґрунтування. (укр.)
4.
По - Основнi виробничi фонди промислового пiдприємства. Оборотнi засоби пiдприємства. (укр.)
5.
По предмету Страхування (укр.) - Страховi послуги у сферi фiнансово-кредитних ризикiв (укр.)


Кроссворды по Економiка пiдприємства (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы