Готовый кроссворд по предмету Економiка пiдприємства (укр.) - на тему "Капiтал. Основнi фонди пiдприємства (укр.)"

 
По горизонтали
2. Технiчнi спецiалiсти (машинiсти, оператори, кур'єри, лiфтери, комiрники, . офiцiанти та iн.), якi виконують допомiжнi роботи в керiвницькому процесi.
3. Iнженери, результатом дiяльностi яких є конструкторсько-технологiчна або проектна iнформацiя в галузi технiки та технологiї виробництва
4. Рiвень знань та практичних навичок, необхiдний для виконання роботи певної складностi
6. Працiвники, якi органiзовують виробництво i здiйснюють управлiння дiяльнiстю пiдприємства та його структурних пiдроздiлiв
9. Затрата робочого часу на досягнення одиницi результату.
10. Документ, що засвiдчує авторство на винахiд та виключне право на використання його протягом певного строку
По вертикали
1. Середнiй розмiр ОВРП, що припадає на одного працiвника пiдприємства за певний промiжок часу.
2. Рiзновид трудової дiяльностi в межах професiї; характеризує вужче коло виконуваних функцiй i передбачає використання спецiалiзованих засобiв працi
4. Сума коштiв, яка необхiдна для започаткування та здiйснення дiяльностi. Авансований капiтал - це грошова сума, яка вкладається власником у певне пiдприємство з метою одержання прибутку. Вiн витрачається на придбання засобiв виробництва i наймання робочої сили
5. Сукупнiсть постiйних або тимчасових працiвникiв, що мають досвiд практичної роботи.
7. Платежi за користування, котрi «лiцензiат», сплачує «лiцензiару» (продавцю лiцензiї, за поточне користування активами, найчастiше правами iнтелектуальної власностi).
8. Це документ, що демонструє певний дозвiл. Документ державного зразка, що засвiдчує право лiцензiата на провадження зазначеного в ньому виду господарської дiяльностi протягом визначеного строку за умови виконання лiцензiйних умов.Похожие категории кроссвордов

1.
Звiтнiсть пiдприємства (укр.)
2.
Економiка торговельного пiдприємства (укр.)
3.
Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Цiноутворення (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По - Основнi виробничi фонди промислового пiдприємства. Оборотнi засоби пiдприємства. (укр.)
2.
По предмету Экономика (укр.) - Капiтал, виробничi фонди та нематерiальнi ресурси (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Капiтал (укр.)
4.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Капiтал (укр.)
5.
По предмету Облiк у банках (укр.) - Капiтал банку (укр.)


Кроссворды по предмету Економiка пiдприємства (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы