Готовый кроссворд по предмету Економiка пiдприємства (укр.) - на тему "Нематерiальнi активи (укр.)"

 
По горизонтали
3. Нове або яке має суттєвi вiдмiнностi вирiшення любого завдання в областi народного господарства i яке дає позитивний ефект.
6. Яка вартiсть окремого об'єкта нематерiальних активiв, сплачених загальною сумою, визначається шляхом розподiлу сплаченої суми пропорцiйно до справедливої вартостi кожного з придбаних об'єктiв?
8. … - сума, на яку зрiс власний капiтал компанiї за даний перiод у результатi дiяльностi цiєї компанiї.
12. Документ державного зразка, що засвiдчує право лiцензiата на провадження зазначеного в ньому виду господарської дiяльностi протягом визначеного строку за умови виконання лiцензiйних умов.
14. Платежi за користування, котрi «лiцензiат» (отримувач лiцензiї, патенту, англ. licensee) сплачує «лiцензiару» (продавцю лiцензiї, патенту, англ. licensor) за поточне користування активами, найчастiше правами iнтелектуальної власностi.
16. … - процес поступового перенесення вартостi основних фондiв на продукт, що виготовляється з їх допомогою.
20. Рiшення, щодо вкладання коштiв в активи у певний момент часу для одержання прибутку в майбутньому?
По вертикали
1. … право - це права фiзичних чи юридичних осiб, якi повязанi з майном, вiдмiннi вiд права власностi.
2. Якi нематерiальнi активи зараховують на баланс пiдприємства за первинною вартiстю?
4. … право є пiдгалуззю цивiльного права i ключовою галуззю права iнтелектуальної власностi; воно призначене захищати зовнiшню форму вираження об'єкта (твiр, малюнок, збiрник, фотографiя та iнше), тобто їхнє «матерiальне втiлення».
5. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об'єкта?
7. … — це вiдношення вартостi випущеної продукцiї у вартiсному виразi до середньорiчної вартостi основних виробничих фондiв.
9. Нововведення для даного пiдприємства.
10. Документ, що засвiдчує якийсь конкретний факт чи ряд пов’язаних мiж собою фактiв.
11. … — застосування пiдприємством/установою результатiв дослiджень та iнших знань для планування i проектування нових або значно вдосконалених матерiалiв, приладiв, продуктiв, процесiв, систем або послуг до початку їхнього серiйного виробництва чи використання.
13. До складу витрат якого перiоду включаються витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта в придатному для використання станi та одержання первинно визначеного розмiру майбутнiх економiчних вигод вiд його використання?
15. … зразóк — результат творчої дiяльностi людини у галузi художнього конструювання[1], характеризується будь-яким новим видом форми, конфiгурацiї, кольору чи сукупностi цих елементiв у продуктi, що створює естетичне враження.
17. Це особа, що має виключне право дозволяти використання об'єкта права iнтелектуальної власностi.
18. Технiчне рiшення, що є новим, корисним у господарськiй дiяльностi i може бути практично застосоване.
19. Дiлова́ … — сукупнiсть пiдтвердженої iнформацiї про особу, що дає можливiсть зробити висновок про професiйнi та управлiнськi здiбностi такої особи, її поряднiсть та вiдповiднiсть її дiяльностi вимогам закону.
21. … право — право, коли жодна особа, крiм тiєї, якiй належить авторське право або сумiжнi права, не може використовувати твiр, не маючи на те вiдповiдного дозволу (лiцензiї).Похожие категории кроссвордов

1.
Математика (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Географiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Экономика (укр.) - Капiтал, виробничi фонди та нематерiальнi ресурси (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовi активи (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Обiговi активи (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по предмету Економiка пiдприємства (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы