Готовый кроссворд по предмету Глобальная економика (укр.) - на тему "Глобалистика (укр.)"

 
По горизонтали
1. Процес обмiну товарами, послугами, цiнностями i грошима називають
5. Проблема глобалiстики, яка характеризує оборотний критичний стан довкiлля, загрозливий iснуванню людини i невiдповiднiсть розвитку продуктивних сил i виробничих стосункiв
6. Глобалiзацiя-це становлення свiту у виглядi єдиного чи загального простору.цю концепцiю створив
7. Що називають сукупнiстю живих органiзмiв, якi пристосувалися до спiльного проживання в певному середовищi iснування, утворюючи з ним єдине цiле
8. Назвiть сучасну форму мiжнародних вiдносин, яка характеризується поширенням взаємозалежностi мiж країнами в економiчнiй, полiтичнiй i культурнiй сферах практично на всю земну кулю
13. Сукупнiсть нацiональних ринкiв, поєднаних мiж собою всесвiтнiми господарськими зв’язками на пiдставi мiжнародного подiлу працi, спецiалiзацiї, кооперування, iнтеграцiї виробництва i збуту товарiв i послуг
16. Соцiальна система, яка має власнi межi, структуру, правила легiтимацiї та характеризується самодостатнiстю iснування
19. Сукупнiсть економiчних, соцiальних i полiтичних вiдносин, що складаються в процесi обмiну товарiв i послуг
По вертикали
2. Процес обєднання будь-яких елементiв (частин) в одне цiле називають
3. Природна пiдсистема географiчної оболонки, що являє собою глобальну планетарну екосистему
4. Наука, що вивчає склад i рух людностi (населення) та закономiрностi його розвитку
8. Мiждисциплiнарна галузь наукових дослiджень, спрямованих на виявлення сутностi, тенденцiй i причин процесiв глобалiзацiї, iнших глобальних процесiв i проблем, пошук шляхiв утвердження позитивних та подолання негативних для людини i бiосфери наслiдкiв цих процесiв
9. Ввезення товарiв, послуг це
10. Назвiть коло, яке включає, по-перше потребу в валютi та любих фiнансових iнструментах, по-друге це реальнi фiнансовi ресурси та iнструменти
11. Руйнування структури будь-чого це
12. Наука, яка розглядає вплив географiчних чинникiв на внутрiшню й особливо зовнiшню полiтику держав i нацiй
14. Як називають процес адаптацiї продукту, такого як програмне або апаратне забезпечення, до мовних i культурних особливостей регiону, вiдмiнного вiд того, в якому розроблявся продукт
15. Юридична особа, що створена субєктами господарювання з метою регулювання своєї дiяльностi
17. Вкладення коштiв у реальнi активи: як матерiальнi, так i нематерiальнi називають
18. Як називають перемiщення людей через кордони тих чи iнших територiй зi змiною мiсця проживання назавжди або на бiльш-менш тривалий час

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы