Готовый кроссворд по предмету Безпека життєдiяльностi (укр.) - на тему "Визначення (укр.)"

 
По горизонтали
1. Такий стан людини, коли дiя зовнiшнiх i внутрiшнiх факторiв не призводить до поганого стану, погiршення функцiонування i розвитку органiзму, свiдомостi, психiки i людини в цiлому i не перешкоджає досягненню певних бажаних для людини цiлей
3. Коли дуже довго немає дощiв
4. Якi фактори викликають професiйне захворювання I призводить до травм
6. Група мiкроскопiчних, переважно одноклiтинних органiзмiв. Виконують корисну роль: беруть участь в круговоротi речовин в природi, у формуваннi структури i родючостi грунтiв, утворюють i руйнують кориснi копалини, пiдтримують запаси вуглекислого газу в атмосферi
8. Органiзований вивiз або вивiд людей це
10. Незайнятiсть економiчно активного населення в господарськiй дiяльностi
11. Малi механiчнi коливання, що виникають в пружних тiлах
12. Метод дослiдження, що характеризується видiленням i вивченням окремих частин обєктiв дослiдження
14. Вид чс (вiйни, мiжнацiональнi конфлiкти, геноцид, тероризм, шахрайство)
15. Регiон колишньої бiосфери перетворений людьми за допомогою прямого або непрямого впливу, технiчних засобiв, з метою найкращої вiдповiдностi своїм матерiальним i соцiальним потребам
16. Поширення хвиль енергiї в просторi
17. Комплекс фiзичних факторiв внутрiшнього середовища примiщення, який впливає на тепловий обмiн органiзму i здоровя людини
18. Хiмiчно небезпечнi речовини, що порушують обмiн речовин
19. Сукупнiсть травм, що виникли у певної групи осiб за деякий перiод часу
22. Найдрiбнiшi мiкроорганiзми.в вiдмiну вiд бактерiй можуть рости i розмножуватися тiльки в живих тканинах
23. Сумiшi - спресованi порошкоподiбнi сумiшi залiза i алюмiнiю з додаванням вяжучих речовин
24. Розлом або трiщина кiстки
По вертикали
2. Речовини i сумiшi, якi надають нищiвну силу в результатi високої температури, створюваної при їх горiннi
5. Видалення газiв з територiї
7. Фахiвець пiдроздiлу або формування, що входить в сили i засоби лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй, що виконує обовязки з проведення аварiйно-рятувальних робiт, який має вiдповiдну пiдготовку i квалiфiкацiю, що пiдтверджуються в атестацiйному порядку
9. Повторне використання або повернення в обiг вiдходiв виробництва або смiття
13. Громадська, що суперечить законам держави, явища, найбезпосереднiшим чином повязане з суспiльством, але разом з тим досить самостiйне, здатне надавати на нього серйозний вплив
15. Пристрiй, на якому ви можете розмовляти
20. Речовина, що володiє здатнiстю поглинати
21. Погодне услвоiях здатне привести до аварiї

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы