Готовый кроссворд по предмету Безпека життєдiяльностi (укр.) - на тему "Аналiз потенцiйних небезпек (укр.)"

 
По горизонтали
4. Фiзичний небезпечний та шкiдливий виробничий фактор, що являє собою низькочастотнi коливання, що розповсюджуються у середовищi
8. Хiмiчна речовина, що впливає на репродуктивну функцiю та викликає безплiддя
10. Шкiдливе випромiнювання, що являє собою хвилi, випромiнюванi зарядженими частинками, атомами, молекулами, антенами та iншими випромiнювальними системами
13. Кiлькiсна оцiнка здатностi речовини викликати патологiчний стан чи отруєння
14. Розташування робочого мiсця на значнiй висотi вiдносно землi вiдноситься до факторiв виробничого …
17. Надмiрний вмiст у повiтрi робочої зони тонкодисперсних твердих часток речовини, що здатнi довгий час знаходитись у повiтрi або у виробничих газах в зваженому станi
19. Виробничий фактор, вплив якого на працюючого в певних умовах може призвести до захворювання або стiйкого зниження працездатностi
По вертикали
1. До якої групи небезпечних та шкiдливих виробничих факторiв вiдносяться фактори виробничого процесу
2. Гiрськi породи, що обрушуються, вiдносяться до групи факторiв виробничого …
3. Захворювання, що виникає при впливi отрути на органiзм
5. До якої групи шкiдливих хiмiчних речовин вiдноситься хлор
6. Особливий психiчний стан, який виникає у людини як реакцiя на одноманiтну i бiдну на враження дiяльнiсть
7. До якої групи небезпечних та шкiдливих виробничих факторiв вiдноситься перенапруження аналiзаторiв
9. До якої групи бiологiчних небезпечних та шкiдливих виробничих факторiв вiдносяться бактерiї та продукти їхньої життєдiяльностi
11. Виробничий фактор, вплив якого на працюючого в певних умовах може призвести до травми або iншого раптового рiзкого погiршення здоровя
12. Сонячнi променi, що потрапляють до примiщення через свiтловi прорiзи у стiнах будинкiв з метою забезпечення комфортного перебування працiвникiв у виробничих примiщеннях
15. Речовина, що може мати рiзну хiмiчну будову та викликати злоякiснi пухлини
16. Хiмiчнi та фiзичнi фактори, що викликають спадковi змiни
18. Пiдвищений рiвень iнфрачервоного випромiнювання вiдноситься до групи факторiв виробничого …
20. Коливальнi процеси, що розповсюджуються у середовищi, що несприятливо впливають на людину та є фактором виробничого середовищаПохожие категории кроссвордов

1.
Проектний аналiз (укр.)
2.
Психодiагностика (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiка (укр.) - Макроекономiчний аналiз (укр.)
2.
По предмету Проектний аналiз (укр.) - Iнституцiйний аналiз (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Економiчний аналiз (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
5.
По предмету Податкова система (укр.) - Мито (укр.)


Кроссворды по предмету Безпека життєдiяльностi (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы