Готовый кроссворд по предмету Проектний аналiз (укр.) - на тему "Iнституцiйний аналiз (укр.)"

 
По горизонтали
5. Розрахунок поточних витрат виробництва та збуту має визначити
9. Операцiя, що дозволяє визначити величину остаточної майбутньої вартостi за допомо¬гою складних процентiв
12. Як називаються фактори, що можуть бути змiненi керiвництвом пiдприємства
17. Який аналiз являє собою спосiб накопичення, перетворення та використання iнформацiї фiнансового характеру
18. При вивченнi органiзацiйної структури слiд сфокусувати свою увагу як на формальних, так i на … взаємозвязках iї елементiв
19. Основним питанням у сучасних умовах господарюван¬ня стає питання забезпеченостi:
21. Якi фактори, являють собою економiчне середовище проекту, яке характеризується структурою ввп, рiвнем iнфляцiї …
По вертикали
1. Вибiр певної технологiї передумовлює вибiр обладнан¬ня, величину виробничої
2. Аналiз, що оцiнює можливiсть успiшного виконання iнвестицiйного проекту з врахуванням органiзацiйної, правової, полiтичної i адмiнiстративної ситуацiї, носить назву
3. Витрати на розробку та придбання технологiї визначають¬ся за допомогою
4. Процес визначення теперiшньої вартостi потоку готiвки шляхом коригування майбутнiх грошових надход¬жень за допомогою коефiцiєнта дисконтування
5. Платоспроможна потреба, тобто кiлькiсть продукцiї, яку може купити потенцiальний споживач з ура¬хуванням його доходiв, протекцiонiстської полiтики та iнших факторiв
6. До якого принципу належить скалярний подiл працi
7. Оцiнка якого середовища проекту базується на принципах правильної органiзацiї, за допомогою яких можна зробити висновок про здатнiсть органiзацiї реалiзувати проект
8. Якому принципу, притаманна думка, що чим повнiша пiдзвiтнiсть пiдлеглого одному начальниковi, тим менша ймовiрнiсть суперечностей
9. Створення якої мережi повинна забезпесити органiзацiйна структура для забезпечення процесу прийняття рiшень, якi вiдповiдають цiлям пiдприємства
10. Який метод базується на оцiнцi результатiв дiяльностi працiвника
11. Потужнiсть, передбачена в проектi, називається
13. Ставка доходу на капiтал без урахування iнфляцiї. У разi використання реальної ставки процента необхiдно проводити розрахунок грошових потокiв у постiйних цiнах, тобто нейтралiзувати вплив iнфляцiї
14. Технологiя дуже часто безпосередньо пов'язана з
15. Рiвнi платежi або надходження грошових коштiв через однаковi перiоди часу за однакової ставки процента
16. Середовище проекту подiляється на внутрiшнє та …
18. Ставка доходу з позицiй iнвестора на приватному ринку, яка включає iнфляцiю i тому визначається пiдсумовуванням реальної став¬ки процента та величини темпу iнфляцiї
20. Який метод передбачає експертну оцiнку дiлових та особистих якостей працiвника шляхом вирiшення iмiтацiйного завдання
21. Пiдходи, якi використовуються для вимiру ступеня впливу зовнiшнiх факторiв та заснованi на експертних оцiнках, носять назву

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы