Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Економiчний аналiз (укр.)"

 
По горизонтали
1. Важiль впливу певних показникiв на змiну результативних показникiв
6. За яким видом страхування здiйснюється страхування зернових культур i цукрових бурякiв?
10. Взаємопов’язанi й взаємозумовленi методи вивчення i наукового дослiдження певних явищ, процесiв, дiй, результатiв
13. Показники, якi виражаються у фiзичних одиницях вимiру продукцiї
14. Коефiцiєнт, який характеризує частку лiквiдованих за рiк основних засобiв
20. Коефiцiєнт, що виражається вiдношенням необхiдного обороту до соредньооблiкової чисельностi працiвникiв
23. Вартiсть факторiв виробництва, якi необхiдно витратити на виробництво продукцiї, та її збут
25. Цей аналiз застосовують для вимiру впливу факторiв у мультиплiкативних моделях
По вертикали
2. Цей показник вимiрює дохiднiсть пiдприємства з рiзних позицiй
3. Повернення емiгрантiв на батькiвщину на постiйне мiсце проживання.
4. Метод якого ануїтету також передбачає можливiсть реалiзацiї кожного проекту необмежену кiлькiсть разiв, але має iншу послiдовнiсть розрахункiв та систему показникiв?
5. У якiй формi може бути застрахований урожай сiльськогосподарських культур, багаторiчних насаджень, будiвлi, споруди, сiльськогосподарська технiка, транспортнi засоби iнше?
7. Метод якого повторення передбачає обчислення показникiв NPV для проектiв при умовному припущеннi, що кожен з них повторюється декiлька разiв протягом перiоду часу, тривалiсть якого є найменшим спiльним кратним для розрахункових перiодiв реалiзацiї цих проектiв?
8. Термiн, який характеризує озброєнiсть працi активною частиною основних засобiв
9. Який вид страхування перебуває у великiй залежностi вiд метеорологiчних та iнших природних умов потребує страхового захисту?
11. Згрупований за суттєвими технiко-економiчними ознаками перелiк продукцiї
12. Виїзд працездатного населення з даної країни за її межi.
15. Аналiз якмй охоплює лише частину об’єктiв
16. В’їзд працездатного населення в дану країну з закордону.
17. Витрати пiдприємства, якi не залежать вiд динамiки обсягу виробництва i продажу продукцiї
18. Державнi сiльськогосподарськi пiдприємства тапiдприємства усiх форм власностi є … страхування
19. Показники якi використовуються для характеристики ефективностi використання окремих машин, обладнання, виробничих площ
21. Аналiтичний спосiб розподiлу складних явищ на бiльш простi, розкладання пiдсумкових показникiв на складовi
22. Юридична особа - резиденти України, якi отримали у встановленому порядку лiцензiю на проведення цього виду страхування
24. Ресурси, якi включають сировину, основнi й допомiжнi матерiали, комплектуючi вироби та iнщi матерiальнi цiнностiПохожие категории кроссвордов

1.
Проектний аналiз (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Психодiагностика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Цiноутворення (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Економiчний ризик пiдприємства (укр.)
2.
По предмету Проектний аналiз (укр.) - Iнституцiйний аналiз (укр.)
3.
По предмету Економiка (укр.) - Макроекономiчний аналiз (укр.)
4.
По предмету Безпека життєдiяльностi (укр.) - Аналiз потенцiйних небезпек (укр.)
5.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)

- Б -
- Г -
- Е -
- З -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы