Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Економетрика (укр.)"

 
По горизонтали
5. Явище, що призводить до ненадiйностi оцiнки параметрiв моделi, робить їх чутливими до вибраної специфiкацiї моделi та до конкретного набору даних
10. Економетричнi методи та економетричнi моделi економiчних процесiв i явищ
12. … модель - система рiвнянь, яка описує взаємну залежнiсть мiж ендогенними та екзогенними змiнними
14. Кореляцiйний … - це статистична характеристика системи випадкових величин, яка описує не лише зв‘язок мiж випадковими величинами Х i Y, а й їх розсiяння
17. … моделi - це визначення якостi пристосування моделi до вибiркових даних спостережень
По вертикали
1. Методи побудови та дослiдження математико-статистичних моделей економiки, проведення кiлькiсних дослiджень економiчних явищ, пояснення та прогнозування розвитку економiчних процесiв - це … економетрики
2. … економетрика — роздiл економетрики, який не вимагає специфiкацiї функцiйних форм оцiнюваних обєктiв
3. Незалежнiсть дисперсiї випадкових складових вiд номера спостереження
4. Властивiсть послiдовностi випадкових величин
6. Незмiннiсть, незалежнiсть вiд фiзичних умов
7. Проблема побудови виробничої функцiї або iнших технологiчних взаємозалежностей у виробництвi — … проблема економетрiї
8. Залежнiсть, коли зi змiнюванням однiєї випадкової величини змiнюється закон розподiлу ймовiрностей iншої. Зокрема, статистична залежнiсть виявляється в тому, що зi змiнюванням однiєї величини змiнюється середнє значення iншої
9. Наука, що вивчає кiлькiснi закономiрностi та взаємозв’язки економiчних об’єктiв i процесiв за допомогою математико-статистичних методiв та моделей
11. Взаємозвязок послiдовних елементiв часового чи просторового ряду даних
12. … моделi — це аналiтична форма економетричної моделi
13. Вчений який розглядав економетрику як потужний iнструмент для виявлення найбiльш стiйких характеристик у поведiнцi реальних економiчних одиниць середовища реальних пiдходiв
15. Крива перла-рiда
16. Сталi коефiцiєнтиПохожие категории кроссвордов

1.
Економетрика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Цiноутворення (укр.)
4.
Религiєзнавство (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По - Дiєприкметник (укр.)
3.
По - Лiнгвiстика (укр.)
4.
По предмету Правознавство (укр.) - Законодавство (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)

- Б -
- Г -
- Е -
- З -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы