Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Поведiнка споживача (укр.)"

 
По горизонтали
7. Потреба, яка досягла такого рiвня iнтенсивностi, що спонукає людину дiяти в напрямку її задоволення.
8. Знання сильних i слабких сторiн марки допомагає iдентифiкувати можливостi i/або загрози стосовно неї
12. Асоцiацiї, пов'язанi з конкретною особистiстю або типажем людини
15. Процес, за допомогою якого людина вiдбирає, органiзує та iнтерпретує iнформацiю, що надходить
19. Перенесення iнтерпретацiї подразника i переконання в довгострокову пам'ять.
22. Люблять змiни
25. Передбачає використання продукту за прямим призначенням, для нової цiлi, для зберiгання або складування.
По вертикали
1. Метод є невербальним i ґрунтується на емоцiях, iнтуїцiї, переживаннях i почуттях.
2. Той, хто використовує продукт.
3. Емоцiйна реакцiя - визначає ставлення за власною системою оцiнок
4. Передбачають здiйснення споживачами ранжирування характеристик товарiв (марок), окремих елементiв комплексу маркетингу за будь-якою ознакою (наприклад, за ступенем значимостi).
5. Працiвники пiдприємства, якi будуть використовувати товари i послуги, що купуються.
6. Пiд якою поведiнкою розумiють надiлення товару прихованим сакральним змiстом
9. Передбачає випробування, пробу, перевiрку, апробування i т. iн.
10. Яка функцiя соцiального спiлкування, забезпечує адекватнiсть взаєморозумiння?
11. Товари, що вiдповiдають цим потребам, забезпечують матерiальнi переваги (придбання аспiрину - функцiональна вигода).
13. Якiснi дослiдження, завданням яких є пояснити, яким чином комунiкацiйнi повiдомлення набувають сенсу для споживачiв.
14. Пiзнання спирається на розум, логiку, аналiз i фактичну iнформацiю.
16. Ефективна ринкова взаємодiя: Виробник, споживач …
17. Це унiкальна сукупнiсть психологiчних характеристик, якими обумовлюються стiйкi i повторюванi реакцiї людини на фактори навколишнього середовища.
18. Групи людей чи окремi особи, якi не беруть безпосередньої участi в процесi купiвлi, але значно впливають, прямо чи опосередковано, на поведiнку людини
20. Крива …
21. Маркетинговий аналiз поведiнки споживачiв базується на концепцiї
23. Потреби подiляють на утилiтарнi та …
24. Iдуть за юрбоюПохожие категории кроссвордов

1.
Анестезiологiя (укр.)
2.
Економетрика (укр.)
3.
Географiя (укр.)
4.
Психодiагностика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бiологiя (укр.) - Поведiнка тварин (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По предмету Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.) - Аутсорсинг (укр.)
4.
По экономике - Рефiнансування (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)

- Б -
- Г -
- Е -
- З -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы