Готовый кроссворд по предмету Бiологiя (укр.) - на тему «Поведiнка тварин (укр.)»

 
По горизонтали
3. Назва iєрархiї, коли найсильнiша тварина погрожує тваринi, яка стоїть на щабель нижче, а та – iншiй пiдлеглiй особинi й т.д
4. Як назвати форму поведiнки, якi передаються у спадок нащадкам вiд батькiв
7. Тварини, що утворюють постiйнi групи
8. Назва складного комплексу рухiв, що спрямованi на знаходження, схоплювання, утримання здобичi
9. Iєрархiя, приякiй одна особа домiнує над рештою тварин, якi мають однаковий ранг
11. Назва бiологiчної науки про поведiнку тварин
12. Рефлекси, що не потребують координування з боку головного мозку
13. Як називається поведiнка, повязана з турботою про нащадкiв
16. Назва пiдпорядкування тварин у групi
17. Як назвати явище фiксацiї в памятi ознак обєктiв при формуваннi або корекцiї вроджених поведiнкових актiв
18. Яка назва системи поглядiв на громадське життя, заснована на законах еволюцiї органiчної природи
19. Як назвати рiзноманiтнi поведiнковi акти, спрямованi на виживання i життєзабезпечення окремої особи
20. Комплекс поведiнкових актiв, якi знайомлять тварину з навколишнiм середовищем
21. Назва обмiну спецiальними сигналами-демонстрацiями
23. Як називається комфортна поведiнка ссавцiв, що виражається у доглядi за хутром та адресована iншiй особинi
24. Перiодичне перемiщення тварин «туди i назад» мiж суттєво вiдмiнними середовищами iснування
25. Яка назва сукупностi складних спадково зумовлених стереотипних дiй
По вертикали
1. Як називається поведiнка, недоречна для поточної ситуацiї
2. Лiдер в угруповуваннi
5. Як називаються спрямованi дiї органiзму у вiдповiдь на внутрiшнi i зовнiшнi подразники
6. Назва тварин, що пiдтримують контакти у шлюбний перiод та перiод турботи проо потомство
10. Як називається угрупування, що грунтується на особистих контактах тварин одна з одною
14. Поведiнка, повязана з подiлом територiї на окремi дiлянки
15. Як називається угрупування, де вiдрiзняють членiв своєї групи вiд iнших тварин цього виду, але не розрiзняють членiв групи мiж собою
22. Як називається змiна поведiнки пiд впливом попереднього досвiду


Похожие категории кроссвордов:

1.
Туризм (укр.)
2.
Менеджмент (укр.)
3.
Хiмiя (укр.)
4.
Кримiнологiя (укр.)
5.
Географiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiка (укр.) - Поведiнка споживача (укр.)
2.
По природоведению - Свiт тварин (укр.)
3.
По предмету Бiологiя (укр.) - Видiлення у тварин (укр.)
4.
По предмету Бiологiя (укр.) - Орiєнтацiя тварин (укр.)
5.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по Бiологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы