Готовый кроссворд по предмету Економiка (укр.) - на тему «Фонди пiдприємств (укр.)»

 
По горизонтали
6. Яка стадiя кругообороту полягає в тому, що грошi обмiнюються на робочу силу i засоби виробництва?
7. Як називаються фонди, якi складаються переважно iз засобiв виробництва?
9. Фонди пiдприємства подiляють на виробничi i…
По вертикали
1. Технiчнi спецiалiсти (машинiсти, оператори, кур'єри, лiфтери, комiрники, офiцiанти та iн.), якi виконують допомiжнi роботи в керiвницькому процесi
2. Зношування основних виробничих фондiв подiляється на фiзичне i…
3. Працiвники, якi органiзовують виробництвоздiйснюють управлiння дiяльнiстю пiдприємства та його структурних пiдроздiлiв
4. Машина, механiзм, прилад тощо, якi характеризуються наявнiстю конструктивних елементiв та зв'язкiв мiж ними, їхнiм взаємним розташуванням, формою виконання, параметрами елементiвматерiалiв, з котрих їх виготовлено
5. Як називається матерiальне зношування машин, iнструментiв, будiвель, споруд та Iнших засобiв працi пiд час їхнього функцiонування в процесi виробництва або невикористання?
8. Середнiй розмiр ОВРП, що припадає на одного працiвника пiдприємства за певний промiжок часу
10. Основнi виробничi фонди можна оцiнювати в натуральних i… показниках
11. Кругооборот фондiв є не одиничним, а … .. процесом


Похожие категории кроссвордов:

1.
Фiнанси пiдприємств (укр.)
2.
Этика (укр.)
3.
Географiя (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Социология (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фонди (укр.)
2.
По экономике - Оборотнi фонди (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Цiльовi фонди держави (укр.)
4.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Капiтал. Основнi фонди пiдприємства (укр.)
5.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Звiтнiсть пiдприємств (укр.)


Кроссворды по Економiка (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы