Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Перевiрка дiлових партнерiв (укр.)"

 
По горизонтали
4. Посередник при укладаннi угод мiж продавцем i покупцем, страхувальником i страховиком, судновласником i фрахтувальником. Одержує комiсiйну винагороду (брокераж) – певний вiдсоток з суми проведеної бiржової операцiї. Брокерськi операцiї проводять як окремi особи, так великi фiрми або корпорацiї, якщо вони виступають у ролi бiржових посередникiв.
5. Заснований в 1944 роцi, є однiєю з найбiльших у свiтi органiзацiй, що надають допомогу на метi розвитку.
6. Цiнний папiр, що засвiдчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити пiсля настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).
8. Набiр прийомiв i методiв, якi компанiя, пiдприємство, фiрма використовує для проектування своєї дiяльностi.
По вертикали
1. Кредитування експортера шляхом придбання векселiв, акцептованих iмпортером, або iнших боргових вимог. В обмiн на придбанi цiннi папери банк виплачує експортеру еквiвалент їх вартостi готiвкою з вирахуванням фiксованої облiкової ставки, премiї за ризик неоплати зобов’язань i разового збору за зобов’язання купити векселi експортера. Форфейтинг – одна з нових форм кредитування зовнiшньої торгiвлi. Його поява зумовлена швидким зростанням експорту дорогого устаткування з тривалим термiном виробниц
2. Одержання банком грошей за дорученням клiєнта й зарахування цих грошей на його банкiвський рахунок.
3. Придбання банком або спецiалiзованою факторинговою компанiєю права вимоги щодо виплат за фiнансовими зобов’язаннями здебiльшого в формi дебiторських рахункiв за поставленi товари чи послуги.
7. Кредитування купiвлi машин, обладнання, споруд виробничого призначення на основi укладання орендної угоди, за якою орендар сплачує орендну плату частинами та орендодавець зберiгає право власностi на товари до кiнця термiну. Лiзинг передбачає вiдносини купiвлi –продажу й оренди, але основою вiдносин є кредитна операцiя – лiзингова компанiя надає орендатору фiнансову послугу.Похожие категории кроссвордов

1.
Географiя (укр.)
2.
Психодiагностика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Цiноутворення (укр.)
5.
Религiєзнавство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредит (укр.)
3.
По предмету Податкова система (укр.) - Мито (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Бiоекономiка (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)

- Б -
- Г -
- Е -
- З -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы