Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
1. Договiрне об’єднання, створене з метою постiйної координацiї господарської дiяльностi
4. Накопичення золота у виглядi скарбiв чи страхових фондiв
5. Досконала конкуренцiя сприяє … розподiлу ресурсiв
10. … - це досконалiша модель кейнсiанської теорiї, в якiй макроекономiчний аналiз найважливiших показникiв здiйснюється з урахуванням НТП, використаннi позитивних аспектiв монетариської концепцiї, органiчному взаємозв'язку процесу виробництва i розподiлу.
11. Це первинна ланка виробничої сфери, яке займається виробництвом продукцiї, наданням послуг або виконанням робiт
12. Усвiдомлене прагнення субєктiв господарювання до задоволення економiчних потреб, що є обєктивним спонукальним мотивом їх господарської дiятьностi називають економiчними
13. … фонд - загальна кiлькiсть примiщень у навчальному закладi, якi передбаченi для використання розкладом занять
14. Один з загальних методiв правового регулювання аграрного права
15. Функцiя працi, яка вiдповiдає за коригування, уточнення заданої виробничої програми
16. Єднiсть i узгодженiсть спiльних дiй окремих працiвникiв, трудових колективiв та сукупних працiвникiв нацiональних господарств у процесi вiдтворення матерiальних i духовних благ це
17. Документ, що засвiдчує вiдповiднiсть обєкта вимогам технiчних регламентiв, положенням стандартiв або умовам договорiв
18. Якщо виробники почнуть масово вступати у галузь, це приздеве до … економiчного прибутку
19. Збiльшення строкiв дiї випущеної позики
21. Приведення чогось до єдиної системи, формi, однаковостi
23. Заходом дисциплiнарного стягнення є
24. Бажання працiвникiв задовольнити свої потреби через трудову дiяльнiсть
25. Це модель узагальнення дiй, необхiдних для досягнення поставлених цiлей шляхом координування i розподiлу ресурсiв фiрми
По вертикали
2. Освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень вищої освiти особи, яка на основi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня бакалавра здобула повну вищу освiту, спецiальнi умiння та знання, достатнi для виконання завдань та обовязкiв (робiт)
3. Оптимальний обсяг випуску, що максимiзує визначається за двоетапною
6. Дiяльнiсть на пiдприємствах, спрямована на найбiльш ефективне використання працiвникiв для досягнення органiзацiйних i особистих цiлей.
7. Процес спостереження з боку iнвесторiв за дiями керiвництва з досягнення цiлей, поставлених угодою з викупу компанiї, наприклад, за обслуговуванням заборгованостi i дотриманням термiнiв її погашення
8. Означає створення таких умов виробництва, при яких досягається стабiльнiсть i безперервнiсть заданого режиму виробничого процесу;
9. Якої рiвноваги треба досягти, щоб цiна продукту повнiстю вiдповiдiлi точцi манiмуму середнiх сукупних витрат фiрми
20. За якими цiнами ринок досконалої конкуренцiї забезпечує можливiсть отримати споживачам товари
22. Грошовi кошти, цiннi папери, iнше майно, в тому числi майновi права, iншi права, мають грошову оцiнку, що вкладаються в обєкти пiдприємницької дiяльностi та (або) iншої дiяльностi з метою отримання прибутку i (або) досягнення iншого корисного ефектуПохожие категории кроссвордов

1.
Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
Экономика
3.
Экономика
4.
Экономика
5.
Экономика

Похожие кроссворды

1.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
По обществознанию - Экономика
3.
По экономической теории - Экономика
4.
По английскому языку - Экономика
5.
По эконометрике - Экономика


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)

- Б -
- Г -
- Е -
- З -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы