Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Трудовi ресурси (укр.)"

 
По горизонтали
1. На скiлькi рiвнiв подiляються робочi квалiфiкацiї?
4. Яка форма оплати працi передбачає залежнiсть суми заробiтку вiд кiлькостi виготовлених виробiв або обсягу виконаних робiт за певний промiжок часу
6. Працiвники, якi займаються iнженерно-технiчними, економiчними та iншими роботами
7. Особи, якi обiймають керiвнi посади пiдприємства та його структурних пiдроздiлiв: директор пiдприємства, завiдувачi вiддiлiв, головнi спецiалiсти, котрi очолюють окремi напрями чи служби
9. Робiтники, якi безпосередньо беруть участь в процесi виготовлення продукцiї
10. При використаннi цiєї системи спочатку розраховується заробiток всiєї бригади, як при прямiй вiдряднiй системi, використовуючи бригадний розцiнок. Потiм цей заробiток розподiляється мiж членами бригади
11. Яка форма оплати працi передбачає встановлення розцiнку не за одиницю виконаної роботи, а вiдразу на весь обсяг робiт iз встановленням строку його виконання
13. Чий досвiд пiдтверджує виняткову кориснiсть залучення працiвникiв до управлiння виробництвом (дiяльнiстю)
15. Яка функцiя заробiтної плати передбачає встановлення норм оплати працi на такому рiвнi, який забезпечує нормальне вiдтворення робочої сили вiдповiдної квалiфiкацiї та водночас дає змогу застосовувати обґрунтованi норми працi, що гарантують власнику отримання необхiдного результату господарської дiяльностi
16. Процес спонукання себе та iнших до дiяльностi для досягнення особистих цiлей або цiлей органiзацiї
17. Робiтник, якi виконують функцiї обслуговування основного виробництва
18. Характеризує якiсть, складнiсть працi i є сукупнiстю спецiальних знань i навикiв, якi визначають ступiнь пiдготовленостi працiвника до виконання професiйних функцiй обумовленої складностi
19. Показник рiвня продуктивностi працi, що визначається кiлькiстю виробленої продукцiї (робiт, послуг) за одиницю часу, або кiлькiстю продукцiї (робiт, послуг), яка припадає на одного середньооблiкового працiвника або робiтника за рiк, квартал, мiсяць
20. Сукупнiсть постiйних працiвникiв, що отримали необхiдну фахову пiдготовку, мають досвiд i навички практичної дiяльностi
По вертикали
2. Якi це ресурси? Основна продуктивна сила суспiльства
3. Сукупнiсть спецiальних теоретичних знань i практичних навичок, необхiднi виконання певного виду робiт у який – чи галузi виробництва.
5. Яка функцiя зводиться до того, що можливий рiвень оплати працi має спонукати кожного працiвника до найефективнiших дiй на своєму робочому мiсцi
6. Працiвники, що виконують окремi роботи: iнженерно-агрозоотехнiчнi, технологiчнi, економiчнi
8. Укупнiсть працiвникiв рiзноманiтних професiйно – квалiфiкацiйних груп, зайнятих для пiдприємства та що у його списковий склад.
12. Працiвники, що здiйснюють пiдготовку i оформлення документацiї, господарське обслуговування, облiк i контроль
14. Назвiть третю за рiвнем робочу квалiфiкацiю
20. Який метод передбачає визначення планового рiвня продуктивностi працi шляхом дiлення запланованого обсягу випуску продукцiї у вартiсному виразi або в натуральних одиницях на планову чисельнiсть промислово-виробничого персоналуПохожие категории кроссвордов

1.
Географiя (укр.)
2.
Психодiагностика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Цiноутворення (укр.)
5.
Религiєзнавство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Правознавство (укр.) - Трудовi спори (укр.)
2.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцально-трудовi вiдношення (укр.)
3.
По предмету Географiя (укр.) - Мiнерально-сировиннi ресурси (укр.)
4.
По предмету Регiональна економiка (укр.) - Людськi та природнi ресурси (укр.)
5.
По предмету Экономика (укр.) - Капiтал, виробничi фонди та нематерiальнi ресурси (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)

- Б -
- Г -
- Е -
- З -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы