Готовый кроссворд по предмету Регiональна економiка (укр.) - на тему "Людськi та природнi ресурси (укр.)"

 
По горизонтали
4. Ресурси, якi включають природно-клiматичнi та заповiднi зони
7. Пiдхiд пов'язаний з необхiднiстю вiдтворення природних ресурсiв та екологiчною кризою
8. Працездатнiсть, що передбачає у людини якостi, якi визначають її здатнiсть до працi, що не вимагає спецiальної пiдготовки
10. Полiтика створення сприятливих умов для найбiльш повного розвитку людини
11. Вид мiграцiї. Перемiщення людей iз країни в країну – емiграцiя, iммiграцiя.
По вертикали
1. Полiтика управлiння демографiчним розвитком регiону
2. Пов’язане iз структурними диспропорцiями на ринку працi, коли з’являються невiдповiдностi мiж попитом та пропозицiєю робочої сили за професiєю, квалiфiкацiєю, географiчними та iншими ознаками
3. Соцiально-економiчне явище, при якому частина економiчно активного населення не має можливостi використати свою робочу силу
5. Сукупнiсть людей, якi проживають на певнiй територiї – районi, мiстi, регiонi, країнi
6. Суть пiдходу полягає в сукупному взаєм¬ному розглядi екологiчних та економiчних процесiв та явищ.
7. …ресурси можуть вiдтворюватись в природних процесах i пiдтримуватись в деякiй постiйнiй кiлькостi, визначенiй рiвнем їх щорiчного вiдтворення i споживання (запас води в рiчках i озерах, запас поживних речовин у ґрунтi, рiчний поверхневий i пiдземний стоки, рослинний i тваринний свiт, деякi мiнеральнi ресурси, наприклад, солi тощо).
9. Безробiття пов’язане з пошуками або очiкуванням роботи i є короткочасним

Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы