Готовый кроссворд по предмету Регiональна економiка (укр.) - на тему "Регiони (укр.)"

 
По горизонтали
3. Найрозвинутiшою галуззю паливної промисловостi України
6. Яка теорiя чи концепцiя регiональної економiки заснована на побудовi рiвностороннього трикутника, у центрi якого розмiститься пiдприємство
8. В якому економiчному районi найбiльш розвинена рекреацiйна сфера
13. Який регiон має наступнi функцiї: бар'єрну, фiльтруючу та контактну
15. Сукупнiсть суспiльного виробництва, розподiлу, обмiну та споживанняблаг, а також виробничих вiдносин, якi виникають мiж людьми у цих процесах
16. Природнi ресурси, на якi найбiльше багата Україна
По вертикали
1. Найважливiшими факторами розмiщення продуктивних сил є: трудовий, транспортний та
2. Яка теорiя чи концепцiя регiональної економiки щодо розмiщення сiльськогосподарського пiдприємства передбачає наявнiсть шести поясiв за видами господарств
4. Якi цiлi пiдприємства в системi управлiння регiоном?
5. За складом населення України є державою
7. Наука, яка розкриває господарську дiяльнiсть в межах держави в особi кабiнету мiнiстрiв, центрального банку, центральних i мiсцевих органiв влади
8. В цьому економiчному районi найбiльш розвинена рекреацiйна сфера
9. Наука, яка розкриває господарську дiяльнiсть окремих економiчних суб’єктiв – пiдприємств, фiрм, домогосподарств, галузей тощо
10. Який природно-територiальний таксон характеризують прояви явищ, що вiдсутнi на iнших територiях
11. Процес збiльшення частки мiського населення i зростання ролi мiст називається
12. Якi елементи територiальної органiзацiї виробництва характеризують технополiс та технопарк?
14. Напрямок, який дослiджує полiтику держави щодо довкiлля та розглядає проблеми, якi виникають внаслiдок просторових вiдносин

Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы