Готовый кроссворд по предмету Iнформатика (укр.) - на тему «Дiагностування (укр.)»

 
По горизонтали
1. Будь-який пристрiй, конструктивно закiнчена технiчна система, що має певне функцiональне призначення
3. Порушення авторських прав на програмне забезпечення
6. Компютер у локальнiй чи глобальнiй мережi, який надає користувачам свої обчислювальнi i дисковi ресурси, а так само доступ до встановлених сервiсiв
7. Суперництво мiж субєктами ринкової економiки за найкращi умови виробництва, вигiдну позицiю на ринку
8. Метод дослiдження, який включає в себе вивчення предмету за допомогою уявного або реального розчленування його на складовi елементи (частини обєкта, його ознаки, властивостi, вiдношення)
9. Комплект програмного забезпечення, призначений для розповсюдження
10. Глобальна iнформацiйна мережа, яка обєднує велику кiлькiсть
11. Основний вид самостiйної господарської дiяльностi, яка здiйснюється фiзичними та юридичними особами, яких називають пiдприємцями, вiд свого iменi i на свiй ризик на постiйнiй основi
13. Процес, що використовує сукупнiсть засобiв i методiв збору, обробки й передачi даних (первинної iнформацiї) для одержання iнформацiї нової якостi про стан обєкта, процесу чи явища (iнформацiйного продукту)
14. Процес керування деяким обєктом (в тому числi iнформацiйним), який має властивi йому методи пересування в певному просторi
15. Характеристика регiону як вiдкритої системи, що вступає у складну мережу внутрiшнiх i зовнiшнiх вiдносин, якi характеризуються взаємодiєю, взаємовпливом, взаємопроникненням
16. Розподiл споживачiв на групи на основi рiзницi в потребах, характеристиках чи поведiнцi i розроблення для кожної з груп окремого комплексу маркетингу
18. Вид iнтелектуальної дiяльностi, основне завдання якого полягає в аналiзi, обгрунтуваннi перспектив розвитку i використання науково - технiчних i органiзацiйно - економiчних iнновацiй з урахуванням предметної областi i проблем клiєнта
20. Сукупнiсть складових частин якого-небудь обєкту, якi мають пiдпорядкований допомiжний характер та забезпечують умови для нормальної дiяльностi обєкту в цiлому
22. Певна територiя, що вiдрiзняється вiд iнших територiй за низкою ознак i що володiє деякою цiлiснiстю, взаємозвязанiстю складових її елементiв
23. Графiчна карта
24. Сукупнiсть наявних та придатних до мобiлiзацiї основних джерел, засобiв країни, елементiв потенцiалу цiлiсної економiчної системи, що використовуються i можуть бути використанi для економiчного зростання й соцiально-економiчного прогресу
По вертикали
2. Збiльшення продуктивностi системи, шляхом замiни модулiв або додавання додаткових елементiв
3. Процес проектування, написання, тестування, зневадження i пiдтримки компютерних програм
4. Поодинцi системи в змозi давати незначний ефект, а у взаємодiї ефект значно збiльшується
5. Обсяг товарiв, якi на ньому реалiзуються протягом певного часу
12. Сукупнiсть взаємозв’язаних органiзацiйних, правових, полiтичних, соцiально-економiчних, науково-технiчних, виробничих процесiв, що мають на метi створити умови для задоволення iнформацiйних потреб громадян i суспiльства завдяки розробцi, розвитку й використанню iнформацiйних систем, мереж, ресурсiв та технологiй, якi базуються на застосуваннi сучасної обчислювальної та комунiкацiйної технiки
17. Вид регiону за геопросторовою ознакою
19. Органiзацiя, що надає послуги доступу до Iнтернету та iншi повязанi з Iнтернетом послуги
21. Така залежнiсть, коли будь-якому значенню однiєї змiнної величини може вiдповiдати декiлька рiзноманiтних значень iншої змiнної


Похожие категории кроссвордов:

1.
Логiка (укр.)
2.
Аудит (укр.)
3.
Агробiзнес (укр.)
4.
Риторика (укр.)
5.
Хiрургiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Податкова система (укр.) - Мито (укр.)
3.
По предмету Українська мова (укр.) - Дiєслово (укр.)


Кроссворды по Iнформатика (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы