Готовый кроссворд по предмету Iнформатика (укр.) - на тему «Основи iнформатики (укр.)»

 
По горизонтали
4. Спосiб зберiгання i передавання повiдомлень, форма подання їх на носiєвi
5. Комплекснi пакети, що сформувалися з iнформацiї про об’єкти i поняття
7. Сприймається органами слуху
8. Новi знання, якi отримує споживач (субєкт) у результатi сприйняття i переробки певних вiдомостей
11. Комп’ютери, призначенi для роботи в автономному режимi, випускаються в компактному виконаннi
16. Процеси, внаслiдок яких формуються новi види даних
17. Подання данних у формi, придатнiй для сприйняття людиною
21. Сприймається смаковими рецепторами
22. Здатнiсть iнформацiї обєктивно вiдображати процеси
По вертикали
1. Сприймається органами зору
2. Постачальник, який здiйснює персональний доступ в Iнтернет
3. Сприймається тактильними рецепторами
6. Провiдники, що зв’язують мiж собою всi пристрої комп’ютера
9. Здатнiсть iнформацiї вiдповiдати вимогам сьогодення
10. Повiдомлення зрозумiле, якщо при його сприйманнi не виникає потреби у додаткових повiдомленнях
12. Пристрої, що дозволяють вводити в комп’ютер вiдеоматерiал зi звичайного вiдеомагнiтофона або вiдеокамери для подальшої його обробки — монтажу, накладення титрiв i т. д
13. Один з основних iнформацiйних процесiв
14. Сприймається нюховими рецепторами
15. Пристрiй, призначений для зчитування iнформацiї з носiя та її запису
18. Теоретична та прикладна (технiчна, технологiчна) дисциплiна, що вивчає структуру i загальнi властивостi iнформацiї, а також методи i (технiчнi) засоби її створення, перетворення, зберiгання, передачi та використання в рiзних галузях людської дiяльностi
19. Серiя команд, згрупованих разом для спрощення повсякденної роботи
20. Пристрої введення, що забезпечують природний спосiб спiлкування користувача з комп’ютером
21. Пристрiй, що аналiзуючи певний обєкт, створює його цифрове зображення
23. Електронна схема комп’ютера, що забезпечує побудову зображення на екранi монiтора з деякою роздiльною здатнiстю
24. Передається у виглядi символiв


Похожие категории кроссвордов:

1.
Материаловедение (укр.)
2.
Фiлософiя (укр.)
3.
Iсторiя (укр.)
4.
Психолiнгвiстика (укр.)
5.
Обществознание (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Правознавство (укр.) - Основи теорiї держави (укр.)
2.
По предмету Пiдприємництво i бiзнес-культура (укр.) - Основи пiдприємницької дiяльностi (укр.)
3.
По биологии - Основи еволюцiйного вчення (укр.)
4.
По предмету Фiнанси пiдприємств (укр.) - Основи фiнансiв пiдприємств (укр.)
5.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Основи бухгалтерського облiку (укр.)


Кроссворды по Iнформатика (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы