Готовый кроссворд по предмету Iнформатика (укр.) - на тему «Документообiг (укр.)»

 
По горизонтали
2. Повторний примiрник оригiналу документа
4. Документ, у якому подаються короткi вiдомостiпро навчання, трудову дiяльнiсть i професiйнi успiхи йдосягнення особи, яка його складає.
6. Документи, що є результатом спiлкування установи з iншимi установами чи органiзацiями
8. Документи, якi мають чиннiсть  лише всерединi  тiєї органiзацiї,   установи чи  пiдприємства, де  їх складено 
9. Основний вид документа, перший i єдиний його примiрник. Вiн має пiдпис керiвника установи й, у разi потреби, завiрений штампом i печаткою
10. Документ, що мiстить образотворчу та/або звукову iнформацiю
14. Аудiовiзуальний документ, створений способом вiдеозапису, що фiксує iнформацiю у виглядi послiдовно розташованих зображень-динамiчних образiв
18. Документ, iнформацiя якого представлена в електроннiй формi
По вертикали
1. Вiдформатований певним чином документ-заготовка, який зберiгається в окремому файлi та використовується як основа для створення нових документiв певного типу
3. Документ, що зберiгається або пiдлягає збереженню в силу його значущостi для громадян, суспiльства, держави
4. Сукупнiсть обов'язкових даних у документi, без яких вiн не може бути пiдставою для облiку й не має юридичної сили.
5. Матерiальний об'єкт, що мiстить у зафiксованому виглядi iнформацiю, оформлений у заведеному порядку й має вiдповiдно до чинного законодавства юридичну силу
7. Документи, що мають однакову  форму та  заповнюються в  певнiй послiдовностi  й за суворо  визначеними  правилами
9. Документи, якi створюють  окремi особи  поза сферою їх  службової  дiяльностi
11. Образотворчий документ, створений фотографiчним або електронним (цифровим) способом, що фiксує iнформацiю у виглядi окремих зображень-статичних образiв
12. Документ, створений органiзацiєю, посадовою особою або громадянином, оформлений в установленому порядку
13. Теоретична та прикладна дисциплiна, що вивчає структуру i загальнi властивостi iнформацiї, а також методи i засоби її створення, перетворення, зберiгання, передачi та використання в рiзних галузях людської дiяльностi.
15. Рух службових документiв з часу їх створення або одержання суб’єктом документацiйного забезпечення управлiння до часу завершення виконання, надсилання або знищення.
16. Документ, створений органiзацiєю, посадовою особою або громадянином, оформлений в установленому порядку
17. Органiзацiя роботи з документами та дiяльнiсть щодо їх створення
19. Содержащий речевую информацию, зафиксированную любым типом письма или любой системой звукозаписи


Похожие категории кроссвордов:

1.
Туризм (укр.)
2.
Менеджмент (укр.)
3.
Хiмiя (укр.)
4.
Кримiнологiя (укр.)
5.
Пiдприємство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Дiловодство (укр.) - Документообiг (укр.)
2.
По предмету Iнформатика (укр.) - Електронний документообiг (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Мiжнародне оподаткування (укр.) - Планування (укр.)


Кроссворды по Iнформатика (укр.)





Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы