Готовый кроссворд по предмету Iнформатика (укр.) - на тему «Мережа Iнтернет (укр.)»

 
По горизонтали
1. Компютер, що виконує мережнi функцiї, реалiзуючи повний набiр протоколiв
3. Компютерна програма, яка має здатнiсть до прихованого саморозмноження. Одночасно зi створенням власних копiйвiруси можуть завдавати шкоди: знищувати, пошкоджувати, викрадати данi, знижувати або й зовсiм унеможливлювати подальшу працездатнiсть операцiйної системикомпютера
6. Властивiсть даних, яка полягає в тому, що час їхнього збору та переробки вiдповiдає динамiцi змiни ситуацiї
9. Iнформацiя виражається за допомогою мови
10. Властивiсть даних вiдповiдати стану обєкта
13. Органiзацiя (юридична особа), що надає послуги у приєднаннi користувачiв до мережi Internet
15. Це новi вiдомостi, якi прийнятi, зрозумiлi i оцiненi її користувачем як кориснi
16. Здатнiсть iнформацiї вiдповiдати вимогам сьогодення (поточного часу або певного часового перiоду
17. Країна в якiй iнтернетом можуть користуватися тiльки лiкарi
18. Масив даних, який використовується для пошуку адресiв iнформацiйних ресурсiв
20. Пристрiй для з’єднання локальних та глобальних мереж
По вертикали
2. Компютер або програма, здатнi надавати клiєнтам (у мiру надходження вiд них запиту) деякi мережнi послуги
4. Сукупнiсть веб-сторiнок, доступних у мережi (iнтернетi), якi обєднанi як за змiстом, так i навiгацiйно. Фiзично сайт може розмiщуватися як на одному, так i на кiлькох серверах
5. Здатнiсть iнформацiї обєктивно вiдображати процеси та явища, що вiдбуваються в навколишньому свiтi
7. Розгалужена мережа, що з’єднує комп’ютери, розташованi по всьому свiтi
8. Iснування у багатьох джерелах
11. Прикладна програма, завантажена в компютер користувача, яка забезпечує передачу запитiв до сервера й одержання вiдповiдей вiд нього
12. Сукупнiсть спецiальних методiв, правил i т. iн., якi використовуються комп’ютерами у мережi для пiдтримання зв’язку мiж собою
14. Загальний обєм переданої та прийнятої Вами iнформацiї з мережi Iнтернет
16. Iнформацiйнi …  — це «компютернi бiблiотеки», в яких зберiгаються рiзноманiтнi матерiали i програми, що користуються тривалим попитом i нерiдко мають значний обсяг
19. Група вузлiв, обєднаних за деякою ознакою (наприклад, вузли навчальних закладiв, вузли якої-небудь країни, вузли однiєї органiзацiї i т. д.)


Похожие категории кроссвордов:

1.
Хiмiя (укр.)
2.
Кримiнологiя (укр.)
3.
Туризм (укр.)
4.
Менеджмент (укр.)
5.
Пiдприємство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По экономике - Рефiнансування (укр.)
3.
По акушерству - Акушерськi кровотечi (укр.)
4.
По предмету Географiя (укр.) - Австралiя (укр.)
5.
По предмету Економiка (укр.) - Економiчний аналiз (укр.)


Кроссворды по Iнформатика (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы