Готовый кроссворд по предмету Фiнанси пiдприємств (укр.) - на тему "Основи фiнансiв пiдприємств (укр.)"

 
По горизонтали
3. Показник, що характеризує вартiсть основних виробничих фондiв, якi припадають на одну гривню товарної продукцiї
6. Документ встановленої форми, що засвiдчує право та (або) зобов'язання придбати або продавати в майбутньому цiннi папери, матерiальнi або нематерiальнi активи, а також кошти на визначених у ньому умовах
7. Порушення процесу громадського виробництва, проявляється в переповненнi сфери обiгу грошовими знаками понад реальнi потреби господарства i їх знецiнення
По вертикали
1. . Нарахування амортизацiйних вiдрахувань по об'єкту основних засобiв починається з … числа мiсяця, наступного за мiсяцем прийняття цього об'єкта до бухгалтерського облiку
2. Повторне, додаткове вкладення власного або iноземного капiталу в економiку у формi нарощування ранiше вкладених iнвестицiй за рахунок отриманих вiд них доходiв, прибутку
4. До даного виду активiв вiдносять права i нематерiальнi ресурси, якi дають компанiї перевага на ринку
5. Вартiсть, авансована i iнвестована в виробництвi з метою вiдтворення нової вартостi
6. Фiзична або юридична особа, яка здiйснює перепродаж товарiв, цiнних паперiв, а також валют

Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы