Готовый кроссворд по предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - на тему "Управлiння капiталом пiдприємств (укр.)"

 
По горизонтали
3. Виходячи з якого критерiю вiдбувається найкраще спiввiдношення мiж рiзними джерелами коштiв
5. Капiтал, який вiдображає прирiст вартостi майна при переоцiнцi, емiсiйний дохiд, безоплатно отриманi цiнностi та iн
7. Капiтал, представлений в пасивi балансу статутним капiталом i емiсiйним доходом у складi додаткового капiталу
8. Грошовий вираз вартостi зносу основних фондiв i нематерiальних активiв
10. Капiтал вкладений (iнвестований) у рiзнi фiрми з метою отримання прибутку i прав на управлiння даною фiрмою
11. Частина фiнансових ресурсiв, задiяних фiрмою в оборот i приносять доход з цього обiгу
12. Коефiцiєнт, який характеризує залежнiсть фiрми вiд зовнiшнiх позик
15. Коефiцiєнт, що характеризує частку власного капiталу в структурi капiталу компанiї, спiввiдношення iнтересiв власникiв пiдприємства i кредиторiв
18. Частина капiталу акцiонерного товариства для покриття можливих втрат, поповнення основного капiталу при його знецiненнi, виплати дивiдендiв, якщо для цього недостатньо поточного прибутку
19. Капiтал, що належить власнику пiдприємства на правах власностi, який бере участь у процесi виробництва i приносить прибуток у будь-якiй формi
По вертикали
1. Що є витратами на обслуговування власного капiталу
2. Сукупнiсть власних грошових доходiв i надходжень iз зовнi, призначенi для виконання фiнансових зобовязань органiзацiї, фiнансування поточних витрат i витрат повязаних з розширенням виробництва
4. Оформленi договором цивiльно-правовi вiдносини, в силу яких одна сторона зобовязана вчинити на користь другої сторони певнi дiї або утриматися вiд певних дiй
6. Вiдношення чистого прибутку органiзацiї до акцiонерного (власного) капiталу
9. Грошовi кошти, видiленi з державних та iнших джерел на певнi потреби, цiлi або певним органiзацiям, особам
13. Частина, що виникає в результатi розподiлу чистого прибутку на вiдрахування в резервний капiтал та за рахунок збiльшення нерозподiленого прибутку минулих рокiв
14. Капiтал, що представляє початкову суму коштiв засновникiв, необхiдний для функцiонування пiдприємства
16. Лише частина фiнансових ресурсiв, найбiльш стабiльне i фомуються у виглядi фонду цiльового фiнансування
17. Що є витратами на обслуговування позикового капiталуПохожие категории кроссвордов

1.
Фiнанси пiдприємств (укр.)
2.
Корпоративне управлiння (укр.)
3.
Стратегiчне управлiння (укр.)
4.
Управлiння персоналом (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Органiзацiя дiяльностi пiдприємств з iноземним капiталом (укр.)
2.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння капiталом торговельного пiдприємства (укр.)
3.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння позиковим капiталом на торговельному пiдприємствi (укр.)
4.
По менеджменту - Умови ефективностi структури управлiння пiдприємств готельно-ресторанного бiзнесу (укр.)
5.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Управлiння капiталом у корпорацiї. Основнi елементи регулювання господарської дiяльностi корпорацiї (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнансовий менеджмент (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы