Готовый кроссворд по предмету Корпоративне управлiння (укр.) - на тему "Управлiння капiталом у корпорацiї. Основнi елементи регулювання господарської дiяльностi корпорацiї (укр.)"

 
По горизонтали
1. Торгiвля цiнними паперами, яка здiйснюється поза бiржами
2. Емiсiйний цiнний папiр, що засвiдчує внесення його власником грошових коштiв i пiдтверджує зобовязання вiдшкодувати йому номiнальну вартiсть цього цiнного паперу з виплатою певного доходу або передати йому майно, надати послуги
3. Капiтал включає статутний фонд, резервний фонд, капiталiзований прибуток, iншi надходження
5. Органiзацiйно оформлений, постiйно дiючий ринок, на якому здiйснюється торгiвля цiнними паперами
6. Капiтал, який пред­ставлений цiнними паперами акцiонерного това­риства
8. Капiтал, що не реєструється пiдприємством i може утворюватися за рахунок фiнансового результату пiдприємства i додаткового капiталу
9. Цiнний папiр без установленого термiну обiгу, що засвiдчує пайову участь у статутному фондi акцiонерного товариства, пiдтверджує членство в акцiонерному товариствi та право на Участь в управлiннi ним, дає право його власниковi на одержання частини прибутку у виглядi дивiденду, а також на участь у розподiлi майна при лiквiдацiї акцiонерного товариства
По вертикали
1. Акцiї якi надають права на участь в управлiннi акцiонерним товариством, якщо це передбачено статутом i Законом України «про акцiонернi товариства»
4. Капiтал акцiонерного товариства, що утворюється з суми номiнальної вартостi всiх розмiщених акцiй товариства
7. Акцiї якi надають право голосу її власнику у радi директорiв компанiї, але дивiденти отриманi вiд таких акцiй зазвичай є меншими вiд тих якi отримають власники привiлейованих акцiйПохожие категории кроссвордов

1.
Нормативно-правове регулювання (укр.)
2.
Стратегiчне управлiння (укр.)
3.
Управлiння персоналом (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Цiноутворення (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - Управлiння капiталом пiдприємств (укр.)
2.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Органiзацiя дiяльностi пiдприємств з iноземним капiталом (укр.)
3.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння капiталом торговельного пiдприємства (укр.)
4.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння позиковим капiталом на торговельному пiдприємствi (укр.)
5.
По предмету Господарське право (укр.) - Правове регулювання банкiвської дiяльностi (укр.)


Кроссворды по предмету Корпоративне управлiння (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы