Готовый кроссворд по предмету Корпоративне управлiння (укр.) - на тему "Внутрiшньокорпоративна система управлiння (укр.)"

 
По горизонтали
2. Це юридична особа, що створена субєктами господарювання з метою регулювання своєї дiяльностi
7. Як називають виробництво пiд час якого товари, якi перебувають на стадiї виробництва i врахованi в статтю товарно-матерiальних запасiв на дату складання фiнансової звiтностi. Товари, якi перебувають у процесi виготовлення i при складаннi балансу вiдносяться до матерiально-виробничих запасiв
10. Вид злиття в єдину фiрму двох або декiлька фiрм, що здiйснюють рiзнi стадiї виробництва продукту, це може бути злиття пiдприємства з його постачальником сировини чи споживачем продукцiї
15. Об’єктами корпоративного управлiння обов’язково є
22. Це результат практичного освоєння нового, ефективнiсть чого оцiнюється економiчним, соцiальним та iн. ефектом
24. Яка форма органiзацiї планування найчастiше реалiзується на великих iп з вiдносно стiйким профiлем роботи i стабiльними темпами технiчного прогресу
По вертикали
1. Вiдбувається скупiвля особою у мiноритарних акцiонерiв публiчного або приватного акцiонерного товариства належних ним акцiй з метою концентрацiї контролю над товариством
3. Це юридичнi та фiзичнi посередники, що є продуцентами логiстичних послуг
4. Що називають витратами на доставку товару вiд продавця до покупця, включаючи вартiсть фрахту, страхування, навантаження, розвантаження, упакування, розпаковка
5. Елемент стратегiчного управлiння iнновацiями залежить вiд визначеннi мiсiї органiзацiї з кожної стадiї її життєвого циклу
6. В якiй концепцiї органiзацiї виробництва виробнича iнтеграцiя розглядається як другорядне питання
8. Пiсля завершення виробничого процесу пiдприємство вимушене зберiгати товар до його вiдвантаження
9. Сума вкладiв засновникiв та учасникiв господарського товариства
11. Має суттєвi особливостi в межах окремих штатiв
12. Одна з процесiв, яка забезпечує змiстовну координацiю всiх служб i пiдроздiлiв у системи управлiння iнновацiями
13. Це комплекс взаємоповязаних функцiй, якi реалiзуються в процесi розподiлу матерiального потоку мiж рiзними покупцями
14. Перетворення державних пiдприємств, а також закритих акцiонерних товариств, бiльш як 75 вiдсоткiв статутного капiталу яких перебуває у державнiй власностi, у вiдкритi акцiонернi товаритства
16. Являє собою процеси регулювання влас­ником руху його корпоративних прав iз метою отримання прибутку
17. Засновники та учасники емiтента (крiм акцiонерiв, якi не є засновниками)
18. Спецiалiзований незалежний колегiальний орган публiчної влади, що формується вiдповiдно до виборчого законодавства, органiзує i забезпечує пiдготовку та проведення виборiв рiзних видiв. При проведеннi референдумiв виборчi комiсiї дiють в якостi комiсiй референдуму
19. Органiзацiя, обєднання людей, якi ставлять перед собою спiльнi завдання, мету, програму дiй i вiдповiдно дiють для їх виконання, здiйснення
20. Процес, у якому iндивiд чи органiзацiя, нездатна розрахуватися iз кредиторами, за рiшенням суду майно боржника розподiляється мiж кредиторами вiдповiдно до встановленої законом черговостi виплати боргiв кредиторам
21. Мiсце проведення у ат загальних зборiв акцiонерiв може вибирати
23. Який потiк дав змогу iнтегрувати всi елементи логiстичної системи в чiтко функцiонуючий механiзм
25. Це сукупнiсть коштiв пiдприємства, що авансуються на створення оборотних фондiв та фондiв обiгу i забезпечення їх безперервного кругообiгуПохожие категории кроссвордов

1.
Банкiвська система (укр.)
2.
Податкова система (укр.)
3.
Стратегiчне управлiння (укр.)
4.
Управлiння персоналом (укр.)
5.
Налоговая система

Похожие кроссворды

1.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Управлiння рухом акцiй на первинних i вторинних ринках. Депозитарна система та фiнансовi посередники в корпоративному управлiннi (укр.)
2.
По менеджменту - Стратегiя управлiння (укр.)
3.
По предмету Адмiнiстративне право (укр.) - Державне управлiння (укр.)
4.
По административному праву - Державне управлiння (укр.)
5.
По предмету Менеджмент якостi (укр.) - Управлiння якiстю турпослуг (укр.)


Кроссворды по предмету Корпоративне управлiння (укр.)
Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы