Готовый кроссворд по предмету Корпоративне управлiння (укр.) - на тему "Загальнi органiзацiйнi засади корпоративного управлiння (укр.)"

 
По горизонтали
6. Система, в якiй керiвництво здiйснює унiтарна рада директорiв (the board of directors), яка керує всiєю дiяльнiстю корпорацiї та вiдповiдає за її загальний стан
7. Метод голосування, який забезпечує обрання декiлькох переможцiв, i при цьому переможцем також вважається особа, яка не отримала абсолютної або вiдносної бiльшостi голосiв, завдяки чому забезпечується пропорцiйне представництво
8. Скiльки налiчують управлiнських систем корпоративного регулювання
По вертикали
1. Особа, що бере участь в угодi за свiй кошт
2. Хто очолює органiзацiйну комiсiю
3. Витрати, якi являються не єдиним компонентом витрат виробництва
4. Система коли власнiсть сконцентрована в руках кiлькох осiб, якi володiють великими частками корпоративного майна
5. Трирiвнева система управлiння корпорацiєю, яка мiстить в собi три управлiнськi структури: загальнi збори акцiонерiв – наглядова рада – виконавча рада
6. Система, що характеризується широкою акцiонерною власнiстю, яка є досить розпорошеною, i тому вплив на прийняття рiшень бiльшою мiрою залежить вiд менеджерiв, застосування рiзних форм перехоплення контролю за корпорацiєю
7. Великi корпоративнi конгломерати i холдинги, спадкоємцi бiльш старої форми корпоративної структури,Похожие категории кроссвордов

1.
Стратегiчне управлiння (укр.)
2.
Управлiння персоналом (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Цiноутворення (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Сутнiсть та змiст корпоративного управлiння (укр.)
2.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Господарськi товариства як об’єкт корпоративного управлiння (укр.)
3.
По предмету Охорона працi (укр.) - Правовi та органiзацiйнi основи охорони працi (укр.)
4.
По предмету Теорiя органiзацiї (укр.) - Методологiчнi засади теорiї органiзацiй (укр.)
5.
По предмету Органiзацiя виробництва (укр.) - Методологiчнi засади теорiї органiзацiї (укр.)


Кроссворды по предмету Корпоративне управлiння (укр.)
Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы